1. 61 Bref från Berlin. (Fr. F.A.T:s korresp.) (Ang. ändring af belgiska strafflagen. Post- o. Telegraf direktioner förenas.) L.A.
  Finlands Allmänna Tidning nro 105
 2. 62 (Korresp.) Från Berlin. (Kejsar Wilhelms 25 års jubileum. Folkmängdsstatistik. Nya byggnadsföretag. Samfärdseln. Renhållningsväsendet. Handel och industri. Telefonen. Ölet. Nyårskarneval.) X.
  Helsingfors Dagblad nro 13
 3. 63 Tyska bref. (Till H.D.) 38. Tvåkejsarmötet i Ischl. Den politiska situationen. Turkiets upplösning såsom följden af ryssarnes seqer. Preussens öfvertagande af Berlin. Dresden jernväqen. Tyska handtverkarnes möte och klaqomål. Ett jubileum.
  Helsingfors Dagblad nro 224
 4. 64 Tyska bref (Till H.D.) 43. Handelsfördrag. Socialdemokratiska församlingen i Gent. Nya vallfartsorter.
  Helsingfors Dagblad nro 260
 5. 65 Tyska bref. 46. (Till H:fors Dagbl.) Möjligheten af ett förbund mellan Italien och Tyskland. Österrikes hållning. Den siebenburqska rörelsen. Bismarcks reformplaner.
  Helsingfors Dagblad nro 284
 6. 66 Kommersiella bref från utlandet. (Från Dagbladets korresp.) Tysklands sjöfartskomité; första session. Om statens ansvarspligt för den allm. säkerheten. En ångpanna och trettis leverantörer.
  Helsingfors Dagblad nro 290
 7. 67 Tyska bref. (Till H.D.) 47. Stettinska kreditbankens fall. Tullunderhandlingarne mellan Österrike och Tyskland.
  Helsingfors Dagblad nro 291
 8. 68 Tyska bref. 47. (Till H.D.) Innehåll: Franska valen och deras betydelse för Tyskland. Underhandlingarne mellan Tyskland och Italien. Förmenta fredsmäklingar. Bismarcks reformer och ministerns, furst Eulenburgs reträtt.
  Helsingfors Dagblad nro 291
 9. 69 Tyska bref. (Till H.D.) 48. Franska valens utgång. Ryska vapnens senaste seger och Englands farhågor. Bismarcks inre reformer. Deraf förorsakade utsigter till ministerförändringar. Preussiska landtdagens öppnande och trontalet.
  Helsingfors Dagblad nro 295
 10. 70 Tyska bref. (Till H.D.) 50. Innehåll: Englands misslyckade fredsbemedlingsförslag. Ännu utsigter till ett handelsfördrag mellan Österrike och Tyskland. En påtryckning af Mac Mahons politik. Tyska frikonservativa partiets program.
  Helsingfors Dagblad nro 313
 11. 71 Tyska bref. (Till H.D.) 53. En turkisk förfrågan om österrikisk fredsbemedling. Den sannolika lösningen af fredsfrågan. En parlamentarisk kris i Tyskland. Welf-fonden. Kulturkampen. Strider inom den evangeliska kyrkan. Tullfrågor.
  Helsingfors Dagblad nro 336
 12. 72 Tyska bref. (Till H.D.) 54. Innehåll: Påtänkt införande af tobaksmonopolet i Tyskland. Tysk-österrikiska underhandlingar om handelsförhållanden.
  Helsingfors Dagblad nro 341
 13. 73 Tyska bref. (Till H.D.) 55. Berlin. Innehåll: Presidentens för öfverkyrkorådet afskeds ansökan. Åter Welffonden. Preussiska krisens betydelse för Europa. P.S. Bismarcks afskedsansökan.
  Helsingfors Dagblad nro 347
 14. 74 Tyska bref. (Till H.D.) 56. Berlin. Plewnas fall och följderna deraf inom den europeiska diplomatin. Portens anhållan om fredsmedling. Makternas ställning i afseende dera. Englands kongress förslag. Differenserna mellan kejsarn och furst Bismarck utjemnas.
  Helsingfors Dagblad nro 351
 15. 75 Tysklands militär-organisation. I. II. III. (forts.) O.D. (Rättelse af tryckfel, se n:o 10.)
  Morgonbladet nro 9
 16. 76 Kirje Uudelle Suomettarelle. (Heidelbergistä. Hotellit tyhjänä. Vuodentulo. Heidelbergin ympäristöt, opistot ja professorit, yliopiston suhteet, akatemiallinen juhlallisuus prow. Bunsenin 25:nen vaikutusvuoden johdosta.)
  Uusi Suometar nro 94
 17. 77 Uuden Suomettaren Toimitukselle. (Berlinistä. Keisari-pariskunta. Bismarck. Sunnuntain pyhänä pitämisestä. Saksalaisten teollisuus ja kauppa. Taidenäyttely Berlinissä.)
  Uusi Suometar nro 115
 18. 78 Bref från Lybeck. Till Bborgs T. (Byggnadsstil. Handel. Målning och astronomiskt ur i Maria kyrkan.) Z:s
  Björneborgs Tidning nro 37
 19. 79 Berlin. (In- och utländska politiken. A. Daudets roman: Framont junior & Bisler senior i dramatisk form.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 93
 20. 80 Berlin. (I anledning af mord attentatet mot kejsar Wilhelm.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 142