1. 1 Åbo. (Exporterade spanmåls poster för kranan, under Maj, Juni, och Juli.)
  Åbo Tidningar nro 61
 2. 2 Ifrån Åbo exporterad spanmål
  Åbo Tidningar nro 61
 3. 3 Spanmålsutförsel från Finland.
  Suomi nro 15
 4. 4 Enl. H.T. skulle någon i Stockholm underrättat sin korrespondent i Paris, att i Åbo vore mera än hundra tusen tunnor spanmål färdiga att exporteras till utlandet, detta anses för en skeppar-nyhet
  Borgå Tidning nro 39
 5. 5 Tukos riistan suhteen Viipurin tienoilla
  Kanawa nro 18
 6. 6 Turusta viety paljo eloa ulkomaille
  Maamiehen Ystävä nro 21
 7. 7 En liflig export af råg från Åbo till utrikes orter.
  Teknologen nro 21
 8. 8 Åbo. Seglationen öppnad. En blydtig export spanmål.
  Åbo Underrättelser nro 37
 9. 9 (Ur ett upphittadt bref.) (Råg pris, råg export.) Ragata
  Ilmarinen nro 49
 10. 10 (Insändt) Om spanmåls utförsel ifrån Wasa län nästkommande sommar. -berg.
  Vasabladet nro 17
 11. 11 Suomen rukiita viedään ulkomaalle.
  Ilmoitus-Lehti nro
 12. 12 Jyväin vienti ulkomaalle.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 1
 13. 13 Med anl. af falsk råg försåld till Sverige
  Åbo Underrättelser nro 90
 14. 14 Sädeskontrollen och exporten.
  Folkwännen nro 11
 15. 15 Kontroll öfver finsk utsädesråg.
  Helsingfors Dagblad nro 60
 16. 16 Kontrollerad finsk utsädesråg.
  Helsingfors Dagblad nro 65
 17. 17 Hra Alfthanin aikakausikirjasta.
  Hämäläinen nro 7
 18. 18 Löfström, C.J.: För Finlands jordbrukare! (Uppmaning till afsättning af råg till Ryssland.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 21
 19. 19 Korr.) (Kuopio. Med anl. af i nr 5 ang. export af såg från Kuopio.
  Helsingfors Börsförenings Tidning nro 7
 20. 20 Finska utsädes rågen bedömd i Sverge.
  Helsingfors Dagblad nro 229