1. 141 Borgå. (Skanerten Turva kapt. C.F. Sundgrén anl. fr. Lübeck)
  Borgåbladet nro 49
 2. 142 Ångf. Alexanders svåra resa mellan Helsingfors och Lybeck
  Helsingfors Dagblad nro 258
 3. 143 Den direkta vintertrafiken på utlandet som förmedlats af det forenede Dampskibs Selskabs ångbåtar har till följd af rådande isförhållanden måst afbrytas
  Helsingfors Dagblad nro 43
 4. 144 En irrfärd på Östersjön i febr. 1888. (Bref till Å.T.) (Ång. Finlands resa från Lybeck till Hangö) Edvard
  Åbo Tidning nro 67
 5. 145 Helsingfors-bref. (En ny ångbåt Nidaros kommer att resa mellan Hangö och Köpenhamn) Justus
  Björneborgs Tidning nro 92
 6. 146 Subventionerade ångbåtslinier. (Finska ångbåtsaktiebolaget ämnar öppna en regelbunden vinter- och sommartrafik mellan England och Hangö)
  Hufvudstadsbladet nro 268
 7. 147 Ny dansk ångare på linjen Köpenhamn-Hangö
  Nya Pressen nro 36
 8. 148 Det forenede Dampskibsselskabstrafik på Finland enl. bestyrelsens årsberättelse
  Nya Pressen nro 95
 9. 149 U. Suomettaren Toimitukselle. (N. Pressenin ja allekirjoittaneen osallisuus säännöllisen höyrylaivakulun aikaansaamisessa ympäri vuoden länsi-Euroopaan ja jäänmurtajan hankkimisessa.) G.A.I.
  Uusi Suometar nro 101
 10. 150 Meddeladt) (Nytt ångbåtsföretag. Om den nya ångaren Nidaros som begynnertrafiken mellan linjen Köpenhamn-Hangö
  Åbo Underrättelser nro 37
 11. 151 Engelska lustjakten Ingeboroug inköpt af ett bolag i Uleåborg för att göra turer mellan Uleåborg och Lübeck
  Helsingfors nro 198
 12. 152 Om ångf. Helsingfors resa från Lübeck till Hangö; ishinder; sammanträffande med Express
  Hufvudstadsbladet nro 84
 13. 153 Beträffande möjligheten af Östersjöns regelbundna trafikerande vintertid har direktionen för sjöassuransföreningen i Finland afgifvit yttrande
  Åbo Posten nro 109
 14. 154 Revalfrågan. (af Fritiof Foss) (Revals betydelse som transitoplats under vintern)
  Helsingfors Dagblad nro 84
 15. 155 Kirjeitä Wiipurista. (Kauppahuone Hackman ja kumpp. panee toimeen laivakulkua Suomen ja Englannin välillä. Huvituksia.) Puusta katsoja
  Ilmarinen nro 21
 16. 156 Ångbåtstrafiken på Hull genom Wasa-Nordsjö och Finska ångf.bolaget
  Wasa Tidning nro 52
 17. 157 Staten såsom upphjälpare af rederirörelsen. (Westfinska ångf.aktiebolagets afsigt att underhålla trafiken mellan Finland-Lybeck) (forts.) G.E.M-n.
  Åbo Tidning nro 311
 18. 158 Från Medelhafskusten. (Bref) (Den inhemska industrin i Finland. Uinterkommunikationen på England från Finland)
  Finland nro 48
 19. 159 Till Red. för Finland. Öfver Hangö till vestra Europa transito Köpenhamn. (Uttalande emot åsigten att den tillärnade vinterbåten från Hangö skulle gå direkte på England. Köpenhamn framhålles som ändpunkt för Finlands vinterkommunikation med utlandet) G.A.S.
  Finland nro 61
 20. 160 Vinterförbindelse på vestra Europa. (Förslaget att på linjen Hangö-England äfven anlöpa en af Hollands hamnar)
  Nya Pressen nro 13