1. 1 (Insändt.) (Åtskilliga tillägg till Förteckningen öfver de Akademiska afhandlingar af fosterländskt syfte, hvilka ifrån 1640-1820 utkommit.) S-n.
  Åbo Tidningar nro 66
 2. 2 Ett lithographiskt arbete utkommit: Modeller för Calligrapher, i sten graverade af F. Liewendahl.
  Helsingfors Tidningar nro 82
 3. 3 (Rec.) Literatur. Inländsk. Alexanders Universitetets i Finland Matrikel 1842, utgifven af J. Palm. H:fors 1845.
  Helsingfors Tidningar nro 19
 4. 4 Om Protocollet, rörande Mag. Stenbäcks ansökning om Docentur i Theologien.
  Borgå Tidning nro 91
 5. 5 I bokhandeln finnes Consistorii Academici Protokoll rörande Theol. Cand. Mag. Lars Stenbäcks ansökning om docenturen i theologien vid Alex: Universitetet.
  Helsingfors Tidningar nro 93
 6. 6 Rättelse till Consistorii Academice Protocoll rörande Theol. Cand. Mag. L. Stenbäcks ansökan om Docentur.
  Morgonbladet nro 91
 7. 7 I bokhandeln har utkommit Consistorii Academici protokoll rörande Teol. Kandidaten Mag. Stenbäcks ansökning om Docentur i Teologien.
  Suomi nro 48
 8. 8 l bokhandeln utkommit; Om Sveriges Läroverk utgifna af Hans Järta.
  Åbo Underrättelser nro 77
 9. 9 Rec.) (Bokhandelsnotis. Berättelse om det Allmänna Svenska Läraremötet, hållet i Stockholm den 19. 20. 21. och 22. Juni 1849.
  Åbo Underrättelser nro 74
 10. 10 Bokhandelsnytt: Bref om uppfostran i hemmet af Dupanloup öfvers.
  Åbo Underrättelser nro 10
 11. 11 (Rec.) Litteratur. (Bref om uppfostran i hemmet af Dupanloup, Biskop af Orleans. Öfvers. af C. v. H.
  Morgonbladet nro 11
 12. 12 Om Paedagogien. och dess närvarande utveckling. Akademisk afhandling af Lars Stenbäck.
  Kuopio Tidning nro 11
 13. 13 (Utkast till undervisning för informatorer, rörande deras skyldigheter och kloka förhållande, af Henr. Gabr. Porthan. (1785).
  Finland nro 86
 14. 14 (Rec.) Literatur. Folkskolans handbok af Gustaf F. Lönnbeck. Helsingfors. -m.
  Finland nro 291
 15. 15 Program öfver förändringarne vid gymnasium i Åbo 1853-1856, utgifvet af n.v. rektor Fredrik Hertzberg.
  Åbo Underrättelser nro 60
 16. 16 Inledning till skolarkitekturen och bidrag till skolarkitekturen. anmälas till Skollärares tjenst.
  Borgå Tidning nro 50
 17. 17 Folkskoleväsendet, afgifna förslag och betänkanden utgifna af trycket.
  Finlands Allmänna Tidning nro 297
 18. 18 Rec.) (I bokhandeln: I. Tilläten studerande ungdomen vid universitetet i H:fors d. 4 sept. 1859. H:fors. II. Ett litet ord i stora frågor. Till hr J.V.S. af A.E. Arppe.
  Åbo Underrättelser nro 14
 19. 19 P. o. Inr. idngrg yttrande om: Handledning i praktisk uppfostnngslära utg. af J.0.I. Rancken, lektor vid Wasa gymnasium.
  Finlands Allmänna Tidning nro 35
 20. 20 ec.) Revy den 28 mars. ( Reseberättelse, jemte betänkande i folkskolefrågan ¿¿ i Dee. 1859 , af pastor U. Cygnaeus.
  Helsingfors Tidningar nro 38