1. 161 Studentbref. (Med anl. af broschyren Akademiska Interiörer .) Zuintus.
  Åbo Tidning nro 49
 2. 162 Åbo den 16 okt. 1883. (Ang. innehållet och åskådningssättet i Spencers på svenska utgifna arbeten Aniedning till samhållsläran , Uppfostran i intellektuelt, moraliskt och fysiskt afseende. )
  Åbo Tidning nro 281
 3. 163 (Rec.) (Fysisk uppfostran och dess plats i ett rationell uppfostringssystem. Tvenne föreläsningar af Concordia Löfving. Upsala.) V.H.
  Helsingfors Dagblad nro 548
 4. 164 Rec.) Literatur. (Uppfostran i intellektuelt, moraliskt och fysiskt afseende af Herbert Spencer. Öfvers. Sthlm.
  Wasa Tidning nro 110
 5. 165 (Rec.) Litteratur. Uppfostran i intellektuelt, moraliskt och fysiskt afseende af Herbert Spencer. Öfvers. Sthlm. 1883. R.
  Helsingfors Dagblad nro 167
 6. 166 Slöjd- och teckningsundervisningen i folkskolan. (Ritkurs för folkskolor, utgifves af lektor E. Mäkinen och arkit. J, Stenbäck.)
  Finland nro 251
 7. 167 Hfors. Det utlåtande som, enligt uppgift i Xs flygskrift Från universitetet , icke kunnat påträffas, är numera funnet.
  Hufvudstadsbladet nro 257
 8. 168 Två böcker, som förtjäna att läsas. Den moderna bildningssvindeln i skola och familj samt i det dagliga ungånget af Jens L. Christensen. W.
  Tammerfors Aftonblad nro 8
 9. 169 (Anm.) Literatur. Betraktelser öfver barnauppfostran under de första lefnadsåren af A.A, Wiborg 1886.
  Åbo Underrättelser nro 291
 10. 170 Rec.) Literatur. (Den sedligt-religiösa uppfostran af Dr. G. v. Rohden.
  Borgåbladet nro 41
 11. 171 Protest mot några påståenden i ett nyss utgifvet professorsspecimen Folkskolans utveckling i Finland 1800-1866 af G.F. Lönnbeck. K.G.L. (Svar följer.)
  Finland nro 290
 12. 172 Till Red. af N. Pr. Studentkatalogen. (Vilse ledande uppgifter.)
  Nya Pressen nro 294
 13. 173 (Rec.) Literatur. F.I. Färling: Några grunddrag till Björneborgs skolas historia Åbo 1887.
  Åbo Underrättelser nro 142
 14. 174 (Rec.) Literatur. (Vi och våra söner. Några ord om uppfostrans betydelse af M. Langlet.) -en.
  Östra Finland nro 295
 15. 175 Arv.) Siveellisyyden vaatimusta. ( Nykyinen siveellisen vertuuden vaatimus kirj. Elisabeth Grundvig. Käännös tanskan kielestä ruotsinkiel. Helsingissä.
  Aamulehti nro 56
 16. 176 Rec. Ett märkligt inlägg i latinfrågan. (Latinet i skolor af Julius af Sillén. Upsala 1888.) M.
  Helsingfors Dagblad nro 205
 17. 177 (Rec.) Literatur. Vi och våra söner. (Några ord om uppfostrans betydelse af M. Langlet.) R.
  Hufvudstadsbladet nro 20
 18. 178 Litteratur. I aktfagelser under en pedagogisk studieresa i Nordamerika af K. T. Broberg.
  Nya Pressen nro 19
 19. 179 Rec.) Vårlitteratur. (Kvinnouppfostran af Lucina Hagman,
  Tammerfors Aftonblad nro 28
 20. 180 Utkom: Fabellarisk öfversigt af barnaundervisningen i evang:luth. församlingarna i Finland 1877. Jyväskylä 1878.
  Morgonbladet nro 252