Antalet digitaliserade sidor

  Tidningar Tidskrifter Småtryck Alla kategorier
Antalet sidor 6 434 015 6 533 071 129 343 13 096 429
Varav i fritt bruk 63 % 51 % 100 % 57 %

Ofta ställda frågor

Dataskyddsbeskrivning


15.5.2017
Digi.kansalliskirjasto.fi (nedan Digi) är ett av Nationalbiblioteket utvecklat och underhållet system för presentation av de digitala samlingarna, där användaren exempelvis kan söka material samt markera, dela, söka och använda klipp.

Registrets namn

Personregister över Digis användare

Registeransvarig och kontaktuppgifter

Nationalbiblioteket
Digitaliserings- och konserveringstjänsten
Saimaankatu 6
50100 S:t Michel

Användaren kan kontakta den registeransvariga via Digis responsblankett. Den registeransvariga strävar efter att inom sju arbetsdagar besvara via responsblanketten sända förfrågningar gällande registrering.

Syftet med behandlingen av personuppgifter

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att möjliggöra administrering, övervakning och statistikföring av Digi-tjänstens användningsrätter och användarnamn, utredning av problemsituationer, kundtjänst samt insamling av logguppgifter. Användaren kan bläddra i Digi utan inloggning, varvid bara tekniska identifikationsuppgifter om användningen sparas. När användaren loggar in ger han/hon sitt bifall till behandling av personuppgifter. Personuppgifterna används för att identifiera användarna, så att de kan erbjudas individuella tjänster, såsom markering av klipp och utvidgade rätter till användning av samlingarna.

Uppgifterna i registret

Registret innehåller (beroende på tjänsten man loggar in till) följande individualiseringsuppgifter om de registrerade:
Vid inloggning på Haka behandlar Digi följande typer av uppgifter:
I logguppgifterna sparas vissa identifieringsuppgifter (till exempel IP-adressen).

Uppgiftskällor

Man kan registrera sig som användare i Digi-tjänsten med sitt Google-, Facebook- eller Twitter-konto. Man kan också logga in på tjänsten med sitt Haka- eller Digiweb-konto. Använder man sitt Google-, Facebook- eller Twitter-konto tas ens uppgifter från dessa register. Digiweb-kontots uppgifter fås av användaren eller användarens företrädare när användarnamnet hämtas.

Lagenlig utlämning av uppgifter

Uppgifter utlämnas inte och förflyttas i regel inte ut ur systemet. När en informationssäkerhetsincident utreds eller i samband med förundersökning av ett brott kan Nationalbiblioteket dock ha rätt att lämna ut uppgifter till polisen eller någon annan myndighet.

Skydd av registret

Uppgifterna förvaras enbart i elektronisk form. Registeruppgifterna är inte offentliga. Endast namngivna och identifierade, till underhållspersonalen hörande personer får på grund av sina arbets- eller kundtjänstuppgifter hantera dessa uppgifter.

Personuppgifternas förvaringstid

Uppgifter om en användare förvaras i tjänsten tills minst 24 månader förflutit sedan den senaste inloggningen.

Rätt till insyn

En användare som vill kontrollera vilka personuppgifter som insamlats om honom/henne ska kontakta den registeransvariga. Begäran ska specificeras och den som framställer begäran ska kunna styrka sin rätt att kontrollera uppgifterna.

Rättelse av felaktiga uppgifter

Google-, Facebook- eller Twitter-användare ska i respektive tjänst rätta fel i uppgifter som kan hämtas från dessa tjänster. Om fel förekommer i personuppgifter som kan hämtas från en Haka-användares hemorganisation ska användaren kontakta sin hemorganisation.

Information om servicen: Nationalbibliotekets digitala samlingar

Nationalbibliotekets digitala samlingar kan användas fritt på nätet, med följande begränsningar:
- det av copyright begränsade materialet kan användas i:
EUHävkraft från EU 2007-2013