1. 1 Freybusch, F.A., General-Agent för Rysa Bolaget till försäkrade af kapitaler och lifstids räntor.: Till Allmänheten. (Ryska Bolagets till försäkrande af kapitaler och lifstids räntor första uppmaning till allmänheten. Kort öfversigt af Bolagets förvaltning och tillstånd för åren 1836, 1837 och 1838.
  Finlands Allmänna Tidning nro 207
 2. 2 Försäkringsbolaget Skandia
  Helsingfors Tidningar nro
 3. 3 Försäkringsaktiebolaget Skandia. (Redogörelse af sedd att säkerställa försäkringstagare.) Styrelsen
  Åbo Underrättelser nro 53
 4. 4 Försäkringsbolaget Skandia bolagsstämma i Sthlm enl. Sv. Tidn. ang. generalagenturen i Åbo.
  Finlands Allmänna Tidning nro 131
 5. 5 Bähr, Otto W., Egare af Åbo jernmanufakturbolagets verkstäder härstäder: Till Red. för Å.U.! (Upplysning, meddelad i anl. af den i Å.U. n. 20 införda uppsatsen ett brandförsäkringsfall i utländskt bolag )
  Åbo Underrättelser nro 21
 6. 6 Försäkringsaktiebolaget Skandias bolagsstämma
  Helsingfors Dagblad nro 127
 7. 7 (Ins.) (Med anl. af uti F.A.T. n:o 156 ang. ett franskt Lif- o. lifränteförsäkrings bolag arb. i Finland) -a-a-
  Åbo Underrättelser nro 90
 8. 8 Oldenburg, A.: Svar till Älskaren af klarket och bestämdhet på frågan uti tidningen Suometar ställd till Försäkringsaktiebolaget Skandias agent.
  Helsingfors Dagblad nro
 9. 9 Heimberger, F.L.: Till korresp. Kr. fr. Wasa uti Å.U. n. 44 af d. 8 dennes. (Ang. Skandia försäkringsb.)
  Hufvudstadsbladet nro 294
 10. 10 Lillja, I.W.: (Ins.) (Bref från lifsassuransbolaget Le credit Wiager, i anledning af tidningarnes uppgifter om dess sätt att behandla utländska assuranser)
  Åbo Underrättelser nro 152
 11. 11 Brandförsäkringsb. North British & Merkantile upphör i Finland
  Åbo Underrättelser nro 38
 12. 12 Medd.) Generalagenten för ryska brandförsäkringsbolaget i Åbo hr K. Martinson instämd af hr Iljani för utbekomnande af ersättning för ett nedbrunnet hus) (polemik följer
  Åbo Underrättelser nro 39
 13. 13 Directionen af Allmänna brandförsäkrings fonden i Sverige kungörelse
  Åbo Allmänna Tidning nro 137
 14. 14 I Finland af slutade kontrakt med Ryska Lifs-assurans-Bolaget
  Borgå Tidning nro 96
 15. 15 Om ändamålet med och vilkoren för Ryska Bolaget till försäkrande af kapitaler och lifstidsräntor, jemte redogörelse för dess verksamhet 1850.
  Finlands Allmänna Tidning nro 107
 16. 16 Mentor-lifförsäkrings kompaniet i London. (Pro memoria)
  Åbo Underrättelser nro 51
 17. 17 Försäkringsaktiebolaget Skandia.
  Finlands Allmänna Tidning nro 144
 18. 18 Berättelse af Skandia-bolagets Styrelse.
  Åbo Underrättelser nro 38
 19. 19 Assuransbolag. (Tillägg till n. 82 af Å.U.)
  Åbo Underrättelser nro 84
 20. 20 Med anl. uppgif in. 18 af Hämäläinen om Göteborgs läns brandförsäkringsbolag.
  Åbo Tidningar nro 39