1. 1 Herra Jukolan Juhanin kehoituksen johdosta maalaiskunnille sotataidon oppimisesta ja aseitten käyttämisestä. (Ilm. 135 n:ossa.) Sulka.
  Ilmarinen nro 147
 2. 2 Våre värnepligtige. (Om åstadkommande af jämn sysselsättning för de värnepligtige.)
  Wiborgsbladet nro 165
 3. 3 Vår soldats uppfostran. (Med anl. af V. Procopis uppsats i ämnent uti Finsk militär tillskrift.)
  Finland nro 141
 4. 4 Suomen sotakoulu. E.W.
  Savo nro 15
 5. 5 Suomenkielisen sotaopiston tarpeellisuudesta.
  Waasan Lehti nro 27
 6. 6 Suomen sotaväen kasvatuksesta. (Kenralimajuri V. Procopin kirjoituksen johdosta Finsk militärtidskrift nimisessä sotilaslehdessä.)
  Waasan Lehti nro 60
 7. 7 Uuden aatteen. (Keskustelukysymys Keski-Suomen maamiesseuran vuosikokouksessa: Eikö olisi kansanvalistuksen aatteelle edullista, että hallitus panisi kansan-opiston aatteen käytäntöön, asettamalla asevelvollisten kasarmeihin kelvolliset opettajat esitelmän pitäjät?
  Tapio nro 73
 8. 8 Helsingfors. (Underrättelser för föräldrar och målsmän, hvilka vilja aflemna sina barn eller myndlingar i 22 Infanteri Divisionens skola för fänrikar och underofficerare.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 210
 9. 9 Kuopion, Turun ja Wiipurin pataljoonasta alaupseria koulutettu.
  Suometar nro 52
 10. 10 (Insändt.) Tankar om teknisk bildning och dess befrämjande i Finland. (Forts. fr. nr 37.) V. En kort blick på läroverk för allmän militärbildning. F.N.
  Wiborg nro 38
 11. 11 Helsingfors 18. Mars. (Prof. Pippinskölds disputation. Prof. Tenints föredr. Westerdahls konsert. Studentkåren i Kaisaniemi. Med. kand. Alfred Awellan o. magist. J.F. Björkman aflidit. Junkarskolans elever dramatisk förest.)
  Åbo Underrättelser nro 34
 12. 12 Junkarskolans i H:fors elevantal.
  Helsingfors Dagblad nro 90
 13. 13 Junkarskolan i H:fors fortsatt sina lektioner under sommaren.
  Helsingfors Dagblad nro 195
 14. 14 Ins.) (Hvarför få Junkarskolans elever i Hfors störa gatutrafiken genom exercis?
  Hufvudstadsbladet nro 263
 15. 15 Några ord om våra värnepliktiges gymnastik. J.H.
  Helsingfors Dagblad nro 17
 16. 16 Frågan om ett finskt sjöförsvar. (Officerares och specialisters utbildning. Kadernes värnepligtiga manskap.) (forts.)
  Helsingfors Dagblad nro 254
 17. 17 Läh.)-hm. (Helsingin asevelvolliset kirjain puutteessa.
  Uusi Suometar nro 41
 18. 18 Kirje Jyväskylästä. (Suomalaisille sotakoulu.)
  Keski-Suomi nro 92
 19. 19 Suomalaisen sotakoulun tarve. Yksi joukosta.
  Kaiku nro 2
 20. 20 Krönika. (Stjernvall och kryperi. Menniskoben hittades i P:burgska förstan i Wiborg. Orkesterfrågan i Wiborg. Militärexercis på Långfredagan.) Enok.
  Wiborgsbladet nro 44