1. 1 Kirje Oulusta. XI. (Juopous ja asevelvolliskutsunta. Purjehdusseuran kokous.) Tuomas.
  Oulun Lehti nro 23
 2. 2 (Läh.) (Asevelvollisten tarkastuksesta.) Asevelvollinen.
  Uusi Suometar nro 7
 3. 3 (Läh.) 1882 vuoden asevelvolliskutsunta Uudenmaan läänissä. Kostia.
  Uusi Suometar nro 93
 4. 4 Värnepligten. (Med anl. af den af insändaren F.T. i N. Pr. framkastade frågan om inkallandet i aktiv tjenst af de värnepligtige, hvilka genom giftesmål kunnit bilda egna familjer.) G.J.S.
  Nya Pressen nro 20
 5. 5 U.S:n toimitukselle. (Eikö kutsuntatoimiston pitäisi antaa papistolle ilmoitusta siitä, kutka asevelvollisista ovat sotapalveluksesta vapautetut, kutka arpaa ovat nostaneet sekä määrättiinkö vakinaiseen vai reserviin.) J. (Vastaus 50 n:ssä.)
  Uusi Suometar nro 33
 6. 6 Missä syy? (Miksi asevelvolliset tarkemmin tarkasteltua päästetään sotapalveluksesta.)
  Aura nro 134
 7. 7 En formsak. (I anl. af paragraf 50 af K. instr. för uppbåds- och länenämnderna i Finland ang. förordningen om angifvande af ort o. tid för de till aktiv tjenst utsedde hvar de skola i tjenst inställa sig.) Kr. (polemik följer.)
  Åbo Underrättelser nro 294
 8. 8 Till Red. af N. Pr. Några ord om förloppet af de värnepligtiges besigtning vid inträde i aktiv tjenst. r-n.
  Nya Pressen nro 302
 9. 9 Till Nya Pressens red. Några ord om slutresultatet af de värnepligtiges besigtning vid inträde i aktiv- och reservtjänst. (I anl. af en art. i N. Pr. n. 302.)
  Nya Pressen nro 304
 10. 10 (Ins.) Några anmärkningar ang. Värnepliktslagen och instruktionen för uppbådsnämnderna. V.P.
  Finland nro 87
 11. 11 Strängt stadgande i vår värnepliktslag. (Att äfven med tydliga kroppslyten behäftade måste inställa sig till besigtning.)
  Folkwännen nro 137
 12. 12 Ins.) Höflig fråga till sakkunnige. (Är den som med vederbörligt läkareintyg kan styrka sig vara till krigstjänst oduglig dock tvungen att infinna sig till uppbådet?) Odulig. (Svar af ledamot i uppbådsnämd.
  Nya Pressen nro 320
 13. 13 -st-. Äger embetsmyndighet rätt att anfärda föreskrifter, som sakna stöd i gällende lag? (Ang. Värnepligtsuppbådsnämden och presterskapet.)
  Helsingfors Dagblad nro 138
 14. 14 I värnepliktsfrågan. (Nya Pressen om till krigstjenst odulige skola infinna sig till uppbådet.)
  Wiborgsbladet nro 185
 15. 15 Åter ett värnepligtens lyte. (Värdslöshet förandet af uppbådslängderna.) (polem. följer.)
  Wiborgsbladet nro 43
 16. 16 Vår folkbildning. Ett förslag (att samtliga vid Värnepligtsuppbådet närvarande skulle undergå för hör till utrönande af deras skrif- och läskunnighet.)
  Finland nro 86
 17. 17 Asevelvolliset ja asianomaiset. (Asianomaisten velvollisuus lähettää painettuja luetteloita arvannoston alaisista paikkakunnallisten lehtien toimituksille.)
  Lappeenrannan Uutiset nro 33
 18. 18 Till min anonyme vän Eräs turkulainen i Aura. (Med anl. af att undert. blifvit vald till medlem af förstärkta uppbådsnämden.) Å.T:s hufvudredaktör.
  Åbo Tidning nro 348
 19. 19 Till red. för Ö.F. Paragraf: 67 och 69 i värnepligtslagen. (Om besigtningen af värnepligtige.) Sixtus.
  Östra Finland nro 64
 20. 20 Mariehamn. Sjöfarten. Värnepligtsuppbådet.
  Nya Pressen nro 92