1. 1441 Hr A.F. West ermark gifvit undervisning i deklamation i Åbo.
  Åbo Underrättelser nro 329
 2. 1442 Deklamationsläraren A.F. Vest ermarck frän Stockholm ämnar i H:fors öppna ett institut för svensk rätt- och skönläsning.
  Nya Pressen nro 4
 3. 1443 H:fors. HrA.F. Westermarck anordnar kurs i skönläsning.
  Nya Pressen nro 296
 4. 1444 Wasa. Hr A.F. Westermark från Stockholm gifver lektioner i svensk rätt- och skönläsning.
  Vasabladet nro 69
 5. 1445 Lausunnon-opettaja A.F. Westermark Waasassa.
  Waasan Lehti nro 69
 6. 1446 Deklamationsläraren A.F. Vestermark erhållit anbud att infinna sig i Wasa och meddela undervisning i deklamation.
  Åbo Tidning nro 199
 7. 1447 Kristinestad. Deklamatorn A.F. Vestermark ger lektioner.
  Björneborgs Tidning nro 41
 8. 1448 Pori. Lausunnon opettaja Westermark tulee antamaan opetusta dekfcnatioonissa.
  Satakunta nro 11
 9. 1449 Pori. Herra A.F. Westermarkin lausunto ja deklamationi opissa on 30 oppii.
  Satakunta nro 20
 10. 1450 Intresserad, Till Red. för Ö.P. (Hr Vestermarks kurs i välläsning i Wiborg synes icke få deltagare.)
  Östra Finland nro 15
 11. 1451 Gamlakarleby. A.F. Westermarcks skönlitterärahumoristiska soaree instäld i brist på publik.
  Norra Posten nro 94
 12. 1452 U:borg. A.F. Vestermarks deklamatoriska soaré.
  Uleåborgs Tidning nro 73
 13. 1453 Vasa. Praktisk talareklubb med diskussions öfningar anordnas af hr. A.F. West ermark.
  Wasa Tidning nro 143
 14. 1454 Bborg. En kurs i skönläsning och vältalighet gifver hr A.F. Westermark.
  Björneborgs Tidning nro 20
 15. 1455 Korresp.) (Fredrikshamn. Öfverstelöjtn. Edvard Westermark och Underlöjtn. Edvard Krogius ++.
  Helsingfors Tidningar nro 16
 16. 1456 T.T., Kirje Helsingistä. (Maisteri Westermarckin puheesta Upsalan yliopiston vihkimisjuhlassa. )
  Kaiku nro 56
 17. 1457 Puhe, jonka maist. Westermarck piti Ruotsissa huviretkellä Skoklosterissa.
  Wiipurin Sanomat nro 79
 18. 1458 Om herr G.E. Westermarks art. i W.T. om Wasa blifvande teaterhus.
  Vasabladet nro 15
 19. 1459 Prof. M. Isaeus i Sverge anmodad att afgifva yttrande om herr Westermarks projekt till teaterhusbyggnad i Wasa.
  Vasabladet nro 59
 20. 1460 Wasabladet och herr G.E. Westermark ang. teaterhusbyggnaden i Wasa.
  Wasa Tidning nro 21