1. 1 Ett helsningstelegram från barn i St. Michel har sändts till Z. T opelius.
  Morgonbladet nro 124
 2. 2 Hyllning åt skalden Z. Topelius under hans vistelse på Gotland.
  Helsingfors Dagblad nro 226
 3. 3 A.O., ( ++ Katteini Gustaf Otto Tigerstedt .)
  Mikkelin Wiikko-Sanomia nro 17
 4. 4 Kritiker och antikritiker. (Några ord ang. Finsk tidskrifts kritik af Topelii dikter; med anl. af en motkritik i Östra Finland .)
  Morgonbladet nro 85
 5. 5 Krönika. ( Ang. en art. i Hufvudstadsbladet af Z.T. om bildande af en förening för genomläsandet o. bedömandet af ny utkommen barn - o. ungdomsliteratur, hvaraf resultatet skulle publiseras. )
  Helsingfors Dagblad nro 346
 6. 6 I Nordisk tidskrifts 6:te häfte för år 1883 ingår en afhandling af d:r V. Wasenius med titel: Zacharias Topelius 1833-1883.
  Nya Pressen nro 304
 7. 7 A.O.W., I en Helsingfors skolfråga. (Ett rykte att Z. Top elius blifvit utvoterad från ledamotskapet i skolrådet för den svenska fruntimmerskolan. )
  Finland nro 216
 8. 8 Verser som upplästes vid svenska fruntimmerskolans i H:fors fest för Z. Topelius. Till Zachris Topelius den 21 sept.1885. I Finlands undangömda skogar blomma.
  Finland nro 220
 9. 9 Z. Topelius , Till Red. för H:fors Dagblad. (Att und ej kan emottaga ett återval till medlem i Svenska fruntimmerskolans skolråd. )
  Helsingfors Dagblad nro 283
 10. 10 Hfors. För statsrådet Z. Topelius återväljande till ledamot i sv. fruntimmerskolan cirkulerar en anteckningslista.
  Hufvudstadsbladet nro 237
 11. 11 -hm.. Kirje Helsingistä. (Veikolle Hämeesen.) (Viikinkien käytöksestä Sakari Topeliusta kohtaan.)
  Hämeen Sanomat nro 80
 12. 12 En af elektorerna. Upplysning. (Hvarför statsrådet Tope-lius ej invaldes till medlem i skolrådet för svenska fruntimmerskolan i Hfors. )
  Nya Pressen nro 262
 13. 13 Medlem af kommunen. Till red.af Nya Pressen. Litet om skolråd. (I anl.af att Z. Topelius ej invalts till medlem af skolrådet för svenska fruntimmerskolan i Hfors. ) (Polem. följer.)
  Nya Pressen nro 268
 14. 14 Matti, Kirje Helsingistä. (Sakari Topelius sulettu pois ruotsalaisen tyttökoulun neuvostosta.)
  Uusi Suometar nro 220
 15. 15 Kåserier från hufvudstaden. (För W.T. af i - o. ) (Ang. Z. To-pelii uteslutande ur skolrådet för svenska fruntimmersskolan. )
  Wasa Tidning nro 115
 16. 16 Statsrådet Z. Topelius afreste till Stockholm.
  Finland nro 172
 17. 17 Z. Topelii Boken om vårt land har utgått i 60,000 ex.
  Finlands Allmänna Tidning nro 217
 18. 18 H:fors. Statsrådet Z. Topelius hemkommen från utlandet.
  Helsingfors Dagblad nro 273
 19. 19 Z. Topelius erhållit Svenska akademins guldmedalj.
  Hufvudstadsbladet nro 79
 20. 20 Hfors. Statsrådet Z. Topelius jämte dotter på hälsoresa till Schweitz.
  Hufvudstadsbladet nro 171