1. 1 Patent har beviljats prof. J. Pippingsköld och ingeniör K. G. Hult å af dem uppfunna och konstruerade ventilationskaminer att användas i sugskorstenar och med eldstad för excrementernas förbrännande försedda luftklosetter och en hissinrättning.
  Hufvudstadsbladet nro 157
 2. 2 Patent å transportflaskor för mjölk af bleckslagare firman Bergman & son.
  Helsingfors Dagblad nro 294
 3. 3 (Läh.) (Muuan sana hra A. Janzonin äskettäin keksimästä höyrykoneen patentin saamisesta.) B. G. Fenander
  Savonlinna nro 13
 4. 4 Uusi keksintö: Insinööri K. Moring keksinyt lämmityslaitoksen rautatievaunuja varten.
  Uusi Suometar nro 43
 5. 5 Patent å ett af ing. R. Huber uppfunnet sätt att pulverisera kalksten såsom filtermaterial att rena vatten.
  Åbo Underrättelser nro 90
 6. 6 H:fors. Fröken Vera Hjelt erhållit patent på en postativ hyfvelbänk.
  Helsingfors Dagblad nro 27
 7. 7 Vähäsen patentti-oikeudesta. (Vastaus siihen: saako joku omaksi tarpeekseen valmistaa periaatteen mukaan tehtyä esinettä.)
  Uusi Suometar nro 44
 8. 8 Petersburg. (Finnen Gustaf Nokelin erhållit privilegium på sin metod att rena skorstenar.)
  Helsingfors Tidningar nro 69
 9. 9 Kapparslagaren Osberg har ehhållit uteslutande privilegium i 5 års tid på af honom uppfunnit slag af brandsprutar.
  Morgonbladet nro 23
 10. 10 Kopparslagar Carl A. Osberg erhållit privilegium på 5 års tid att tillverka brandsprutor. Medföljer en beskrifning å dessa sprutor.
  Teknologen nro 8
 11. 11 Åbo. (H. K. M. har i Näder förunnat Bergsmekanikus Ahlström och Svenske undersåten, Mekanikus Hult, privilegium på 10 år för en af dem uppfunnen centrifugal blåsmachin för masugnar o. dl.)
  Åbo Underrättelser nro 58
 12. 12 Kotimaalta. Kauppias Kasper Bley on saanut senatilta luvan yksin valmistaa ulkomaalla keksittyä jauhomyllyä.
  Maamiehen Ystävä nro 13
 13. 13 Skärstens och svafvelhaltiga kopparmalmers rostning med användning af vattengas efter Hr. Statsrådet Nordenskjölds method.
  Finlands Allmänna Tidning nro 74
 14. 14 Patent å metod att införa vatten i masugnar, harkhyttor och stångjernshärdar, äfvensom å förfärdigandet af dertill hörande apparater.
  Morgonbladet nro 29
 15. 15 Dahlbeck ehhållit patent på beredning af skogsull äfven i Sverige.
  Åbo Tidningar nro 68
 16. 16 Ny tvättmaschin. Inspektorn I. G. Broberg, femårigt patent.
  Helsingfors Tidningar nro 83
 17. 17 Uusi pesukone. Amerikassa keksitty, tehdään Karjalohjalla.
  Suometar nro 43
 18. 18 Patent å ett sätt att tillgodogöra svafvelhaltig kopparmalm.
  Finlands Allmänna Tidning nro 167
 19. 19 Skogsindustrin i linda. Med anl. af hand. H. Voelters fr. Heidenheim patent på maskin för tillverk af pappersmassa.
  Helsingfors Tidningar nro 92
 20. 20 Etuusoikeus annettu tehtaan isännälle I. W. Wahren eräisin vesikuletuksia varten aiottuihin rattaisin.
  Suometar nro 230