1. 1 Grundskatterna och värnepligten.
  Morgonbladet nro 290
 2. 2 Skatteförhöjningar och värnepligt. K.A.
  Wiborgs Tidning nro 144
 3. 3 Om kostnaderna för värnepligtens genomförande. (forts.)
  Morgonbladet nro 1
 4. 4 Uusia veroja. (Suomen asevelvollisuudesta ja siitä syntyvistä uusista veroista.) (Jatk.)
  Hämäläinen nro 17
 5. 5 Uusia veroja. (Asevelvollisuuden johdosta.)
  Hämäläinen nro 39
 6. 6 Militärtransportskjuts i fredstid. (Onödigt betungande för allmogen.)
  Östra Nyland nro 67
 7. 7 Työvoiman ja pää-oman tuhlaamisesta. (Sotalaitos.) E.T.
  Tampere nro 58
 8. 8 Miten olisi asevelvollisuuden kuormaa muutamissa suhteissa huojennettava? Eräs.
  Oulun Ilmoituslehti nro 103
 9. 9 Ännu några ord om militärtransport. (Om ersättningen därför.)
  Wiborgsbladet nro 194
 10. 10 Euroopan painajainen. (Sotalaitosten taakka.)
  Turun Lehti nro 31
 11. 11 Utdrag ur bref från landet. Brådskande landtbruksarbeten hindarde af militärskjuts.
  Helsingfors Dagblad nro 191
 12. 12 Värnepligtsinstitutionen. Kostnadernas bestridande. J.V.S.
  Morgonbladet nro 103
 13. 13 (Lähetetty.) Köyhäin veroista ja veroin maksajoista. (Sotalaisten suorittamisesta köyhäin veroa.) W.D-m.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 21
 14. 14 Polemik m. Hfbl. om kostnaderna för militär-reserven.
  Helsingfors Dagblad nro 329
 15. 15 Tidningsöfversigt. (Polemik m. K.A. i Viborgs Tidning ang kostnader för värnepligten.)
  Helsingfors Dagblad nro 343
 16. 16 Värnepligtsärenden. (V. Med anl. af hr A.M:s artiklar i Mbl om de jordegande böndernas betryck för värnepligtskostnaderna.) J.V.S.
  Morgonbladet nro 76
 17. 17 Maamme asevelvollisen sotaväen ylläpitämiseen tarpeellisista uusista veroista. (Jatk.)
  Kuopion Sanomat nro 43
 18. 18 Året 1885. (Kostnaderna för värneplikteras upprätthållanden.)
  Björneborgs Tidning nro 1
 19. 19 (Ins. ) Om militärtransporter. (Tungan däraf för jordbrukaren.) X.
  Wiborgsbladet nro 176
 20. 20 Krönika. (Vår militärs underhåll.) Box.
  Wasa Tidning nro 199