1. 1 Sotilasmuseoista ehdotus.
    Suomalainen nro 69