1. 1 Besvär i kommunala frågor. Officerare i Fredrikshamn fritagna från kommunala värf.
  Helsingfors Dagblad nro 14
 2. 2 Officerarnes helsningssätt.
  Hufvudstadsbladet nro 111
 3. 3 I Åbo bosatte stak- och öfverofficerare ära tillfrågade om inträde i tjenst.
  Åbo Posten nro 113
 4. 4 Krönika. (Ang. officers löner under krigstid.)
  Helsingfors Dagblad nro 4
 5. 5 Från vår militär. (Om truppernas organisation. En önskan att skattekomitens förslag skulle ofentliggöras. Om behafvet af högre officersbildning vid universitetet. Frågan om vårt sjökustförsvar.) F.W.
  Helsingfors nro 282
 6. 6 Helsingfors d. 13 nov. (Landtdagens önskningsmål att officerare vid finska trupperna böra känna såväl finska som svenska språket.)
  Morgonbladet nro 265
 7. 7 Anm. mot underofficerare från Vasa och Uleåborgs bataljoner.
  Björneborgs Tidning nro 75
 8. 8 Kirje Helsingistä. (Suomen sotaväen päällikkökunta.) Esko.
  Kaiku nro 16
 9. 9 Kirje Helsingistä. (Suomen sotaväen pääliikköin juhla. Rautatiekomitea. Hollikyydin komitea. Koulukysymys.)
  Kuopion Sanomat nro 6
 10. 10 (Alaupseerien oikeudesta päästä jäseniksi Kuopion Suomal. seuraan.) Suom. Seuran Johtokunta.
  Tapio nro 98
 11. 11 Tvenne officerare vid finska militären, som äro kvarken finska el. svenska språket mägtige, hafva blifvit transporterade till ryska trupperna.
  Björneborgs Tidning nro 99
 12. 12 Officerares sätt att bemöta värnepligtuge i en af våra östra städer.
  Helsingfors nro 54
 13. 13 (Till H.D.) (Ang. reservofficerares löner.) Iakttagare.
  Helsingfors Dagblad nro 345
 14. 14 Förhållanden vid finska militären. (Rysk officerare placerad på Wiborgs skarpskytteregemente.)
  Hufvudstadsbladet nro 225
 15. 15 Tillämnadt möte i Tavastehus af f.d. officerare och civile vid de upplöste indelta bataljonerna.
  Morgonbladet nro 273
 16. 16 (An.) Kirje Kuopiosta. (Asevelvollisten päällikköjen kohtelutapa.) A.J. K-nen.
  Tapio nro 82
 17. 17 Till red. af H.D. Några tankar rörande vårt härväsende. (Åtgärder för underlättande af studieresor till utlandet för officerare.)
  Helsingfors Dagblad nro 245
 18. 18 Aliupseeriemme asemasta. Jäykkä.
  Aura nro 141
 19. 19 I anl. af notiser i U.S. om att instruktörerna vid aktiva trupperna använda svordomar vid undervisningen.
  Morgonbladet nro 253
 20. 20 (Nyslott. Skolorna o. språkfrågan. Ångf. Salamas reparation. Konkurser. En kompanichefs sysslolöshet under vintern.) X.
  Nya Pressen nro 114