1. 1 Luonnon voimista.
  Maamiehen Ystävä nro 38
 2. 2 Naturvetenskapernas inflytande på Menskligheten. (Tal af Prof Berg vid Svenska Slöjdeföreningens årssammankomst.)
  Teknologen nro 25
 3. 3 Luontokappaleista. (Luonnon elävistä yleensä.)
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 2
 4. 4 Suurimmasta ja pienimmästä luonnossa.
  Sanomia Turusta nro 15
 5. 5 Luonnon asioista. Akkunan edessä istuessa kirjoitettuna.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro
 6. 6 (Lähetetty.) Luonnon ihmeistä jotaki. W. Waajanen.
  Sanomia Turusta nro 1
 7. 7 Naturvetenskap och Dogmatik. -t-r.
  Wiborg nro 51
 8. 8 Naturen såsom ett helt. A.S-g.
  Folkwännen nro 52
 9. 9 Bemötande. (Med anl. af kritiken i n:o 101 H.D. öfver prof. Mäklins föredrag om Darvins läror samt rec. öfver prof. Nilssons arbeten). Fr. W. Mäklin.
  Helsingfors Dagblad nro 106
 10. 10 Hr Mäklin och den Darwinska teorin. N.N.
  Litterär tidskrift utgifven i Helsingfors nro 6
 11. 11 Kanslirådet G. Reins uppmaning t. sakkunnige personer för bearbetning af Finlands allmänna naturförhållanden.
  Åbo Underrättelser nro 13
 12. 12 Luomisesta sananen.
  Hämäläinen nro 1
 13. 13 Kasvien ja eläimien keskinäinen hävitys.
  Uusi Suometar nro 19
 14. 14 Om den moderna naturvetenskapen I.-VI. A.F.G.
  Morgonbladet nro 288
 15. 15 Naturens ändamålsenlighet. Albr Sdt.
  Folkwännen nro 21
 16. 16 Den vetenskapliga forskningsmethoden inom morphologin. I.II.III. Xenos.
  Helsingfors Dagblad nro 287
 17. 17 Korrespondens. (Hfors. Hr. Nordlund emot Darwinismen.) Aliqvis.
  Wiborgs Tidning nro 131
 18. 18 Bref från hufvudstaden. III. (Nordlunds polemik om Darwinismen.) Hieronymus.
  Åbo Underrättelser nro 273
 19. 19 Darvinin oppi nurin käytetty. (Irvikuva.)
  Suomen Kuvalehti nro 94
 20. 20 Wetenskaplig krönika. (Edisons fonograf och andra instrumenter att åstadkomma artikulerande ljud. Fonografens konstruktion. Upptäckta planeter. Rättelse om Lamys jordmagnetism i föregående krönika.) R.T.
  Helsingfors Dagblad nro 120