1. 1 Året 1885. (De nya tullförhållandena och deras invärkan särskilt på järn- och pappersindustrin.)
  Östra Finland nro 1
 2. 2 Oformligheter i vår tulltaxa. (Ang. tullen på ång- och segelfartyg.)
  Helsingfors Dagblad nro 319
 3. 3 Fartygstullen. (forts.)
  Helsingfors Dagblad nro 162
 4. 4 Tullen på fartyg bygda i utlandet.
  Nya Pressen nro 339
 5. 5 Ståhlberg, K.E.: Meddelanden från allmänheten. Huru böra fotogr. torrplåtar tullbehandlas. (Tullstyrelsen och de fotogr. torrplåtarna.)
  Nya Pressen nro 24
 6. 6 Bref till hemlandet. (Reflexioner öfver den nya papperstullen och den tryckta ekonomiska ställningen i Finland.) Hujus
  Finland nro 56
 7. 7 Jerkersson, Halfdan: Infall och utfall. (Tull på införsel af kork.)
  Åbo Tidning nro 39
 8. 8 Våra inre vattenkommunikationer. (Anm. öfver att mindre ångfartyg, ångslupar, m. m. äro belagda med dubbelt högre tull än större ångfartyg.) E.B.
  Hufvudstadsbladet nro 296
 9. 9 Turun suutariammattiyh. kirjuri Juho Salonen lähettänyt kaikille Suomen suutareille kiertokirjeen, joka koskee tullien koroittamista valmiista jalkineista.
  Uusi Suometar nro 144
 10. 10 I tullfrågan. (Införseltull en för shoddy och på makulaturpapper.)
  Finland nro 174