1. 1 Inhemskt. (Om tullen på Svenska tryckalster.)
  Saima nro 13
 2. 2 Från vår hufvudstad. (Tull på de nya kyrkliga böckerna.) Gny
  Björneborgs Tidning nro 99
 3. 3 Tull på Runeberg och Topelius. (Sv. riksdagen bevillnings utskott har föreslagit läggandet af tull på böcker.)
  Nya Pressen nro 111
 4. 4 En literär tullfråga. (I anl. af att tullkammarn i Vasa belagt Topelii nya arbete Planeternas skyddslingar med tull.) G.G.-g.
  Nya Pressen nro 198
 5. 5 Anmärkning om att för böcker, som afsändas från Finland till Amerika måste betalas tull.
  Åbo Underrättelser nro 243
 6. 6 Boktullen i Sverige o. finska litteraturen.) (Skrifvelse till riksdagens medlemmar undertecknad af svenska bokförläggare. Utdrag, som syftar på Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 25
 7. 7 Inhemskt. (Om tullen på Svenska tryckalster.)
  Suomi nro 13
 8. 8 Förlags föreningen i Stockholm ingått med en petition om upphäfvandet af den i Sverige bestående tullen på Svenska i Finland tryckta alster.
  Åbo Underrättelser nro 41