1. 1 Vår konkurslagstiftning.
    Helsingfors Dagblad nro 242
  2. 2 Förslag till ny konkurslag.
    Helsingfors Dagblad nro 256
  3. 3 Den nya konkurslagen.
    Helsingfors Börsförenings Tidning nro 15
  4. 4 Wasabref XV. (Om konkurslag och bysättning.)
    Hufvudstadsbladet nro 154
  5. 5 En stötesten i vår lag. (Om bibehållande af den obligatoriska borgenärseden i vår nya konkursstadga.) R.E.
    Nya Pressen nro 207
  6. 6 Laki on niin kuin laki luetaan. (Konkurssiasetuksesta.)
    Savonlinna nro 34
  7. 7 Till frågan om en reform af handelslagarne. (Strängare handels- och konkurslag till förekommande af det lättsinne, som nu råder inom affärsverlden.)
    Hufvudstadsbladet nro 83
  8. 8 Åbo-bref. N. 188. (Om konkurslagen.) Ali
    Åbo Underrättelser nro 70
  9. 9 Revision af konkurslagen. Bevakning i konkurs. E.B.
    Hufvudstadsbladet nro 101
  10. 10 Revision af konkurslagen. II. Borgenärseden. E.B.
    Hufvudstadsbladet nro 103
  11. 11 Revision af konkurslagen. III. Konkursförvaltningen. E.B.
    Hufvudstadsbladet nro 111
  12. 12 Revision af konkurslagen. IV. Konkursens afveckling. E.B.
    Hufvudstadsbladet nro 119
  13. 13 Revision af vår gällande aktielag.
    Hufvudstadsbladet nro 207
  14. 14 Våra aktielags bristfälligheter.
    Nya Pressen nro 210
  15. 15 Till red. af Viborgsbl. (Med anl. af en art. i H.D. för den 24 okt. af sign. F.H. ang. vidtagande af förändringar i gällande konkurslag därhän, att färre konkurser med oproportionerligt förhållande mellan aktiva och passiva förekomme.) A.B. (polem. följer)
    Wiborgsbladet nro 253
  16. 16 Hvar har den finska ärligheten tagit vägen? (Ang. införandet af en skärpt handels- och konkurslag, noggrannare revisioner och inventeringar samt ansvar för slappt eller uraktlåtet anställande af sådana)
    Tammerfors Aftonblad nro 61
  17. 17 Förslaget till ny konkurslag.
    Helsingfors Dagblad nro 68
  18. 18 Ang. Handels-Balken, 1. Cap. 3 §
    Björneborg nro 3
  19. 19 H:fors d. 24 okt. (Ang. förändring af konkursstadgan.) F.H.
    Helsingfors Dagblad nro 290
  20. 20 Räntans frihet. (Förordningen rörande ändring af 6§9 kap. handelsbalken)
    Nya Pressen nro 216