1. 61 Handelns och industrins skydd af staten.
  Wiborgs Tidning nro 9
 2. 62 Det nyvaknande affärs lifvet. (Om prof. Scharlings art. i Köpenhamns Dagbl.)
  Åbo Underrättelser nro 318
 3. 63 Landtbruket och handeln med landtmannavaror. (Några ord med anl. af ett landtbruksmöte i Sverge.)
  Wasa Tidning nro 17
 4. 64 Wasa. Snölösa vintern och allmogens handel.
  Wasa Tidning nro 11
 5. 65 Förskottsföreningar. (Ang. näringsidkare.) (forts.) a-J-p.
  Åbo Underrättelser nro 153
 6. 66 Om Finlands sjöfart och handel. (Ang. O.D:s art i sen. häft af Walvoja ) (forts.)
  Östra Finland nro 125
 7. 67 Affärsförhållandena i Ekenäs trakten.
  Ekenäs Notisblad nro 102
 8. 68 Mitenkä kauppa tehdään. (Kuvalla.)
  Turun Lehti nro 124
 9. 69 Kuvaus Itä-Suomesta. (Eräs kaupanteko.)
  Laatokka nro 44
 10. 70 Seisaus nykyisessä liikemaailmassa.
  Keski-Suomi nro 36
 11. 71 Kunnan kaupoista.
  Kokkolan Lehti nro 1
 12. 72 (Läh.) Pois yksityiset rihkamakaupat maalta ja niiden sijaan kunnankaupat. Osa yhteiskunnasta
  Tapio nro 34
 13. 73 Om betydelsen af inhemsk engros-handel för Finlands ekonomiska utveckling.
  Finland nro 116
 14. 74 Finlands handelsförhållanden. (Ett uttalande af Herr M. Hallberg) forts.
  Folkwännen nro 24
 15. 75 Torneå. Handeln i Torneåelfdal för ett tynande lif.
  Nya Pressen nro 57
 16. 76 Till Red. af H.D. Några handelsbetraktelser. R.
  Helsingfors Dagblad nro 245
 17. 77 Tieteen vaikutus teollisuuteen ja kauppaan. (jatk.)
  Uusi Suometar nro 270
 18. 78 Kaupan tarkoitus. (Lyhyt mietelmä voiton pyynnistä.)
  Suomalainen nro 74
 19. 79 Hinnoista. Ken vaikuttaa enemmän hintoihin, ostajako vai myyjä? (Vuoropuhelua)
  Wiipurin Sanomat nro 144
 20. 80 Från allmänheten. (Ang. nedsättning af kalktrakterna) B.d-n.
  Folkwännen nro 18