1. 1 Förteckning å de Enka och barn efter aflidne Tjenstemän, som ehuru pensionsberättigade ej kunnat: brist på lediga ...
  Finlands Allmänna Tidning nro 23
 2. 2 Kopistens krönika. (Reglem. för civilstatens enke- och pupillkassa)
  Papperslyktan nro 34
 3. 3 (Ins.) Finska civilstatens enke- och pupillkassa. (Dess uppkomst o. utveckling) A. Br.
  Finlands Allmänna Tidning nro 283
 4. 4 Från Allmänheten. (Några ord rörande enke- och pupillkassan)
  Helsingfors Dagblad nro 123
 5. 5 Ehnberg, O., Landträntmästare. Till red. af H.D. (Med anl. af korresp. från St. Michel i W.borgs T. om utbetalning af civilstatens pensioner.)
  Helsingfors Dagblad nro 49
 6. 6 Finska civilstatens enke- o. pupillkassas ställning.
  Helsingfors Dagblad nro 56
 7. 7 Civilstatens Enke- o. Pupillkassa.
  Helsingfors Dagblad nro 175
 8. 8 Bref fr. Helsingfors. (Reglem. för civilstat. enke- och pupillkassa) Ralph
  Helsingfors Dagblad nro 1
 9. 9 Finska Civilstatens enke- o. pupillkassa (Uppgifter ang. kassans ställning d. 1 jan. 1885.)
  Finland nro 179
 10. 10 Bref från Österbotten. (Om enke- och pupillkassans ställning) X.
  Åbo Underrättelser nro 183
 11. 11 Kungörelse, angående en Pensionsinrättning för Enkor och Barn efter aflidne Civile Embets- och Tjenstemän i Finland
  Finlands Allmänna Tidning nro 21
 12. 12 Understöd för pensionsberättigade, som icke kunnat uppföras på Civilstaten
  Finlands Allmänna Tidning nro 34
 13. 13 Berättelse om verkställd revision, rörande förvaltningen af Finska Civil Statens Enke- och Pupill-Cassa under åren 1833 och 1834. A.F.R. de la Chapelle. Carl Schauman. Reinh. Agricola. Frans Brunér.
  Finlands Allmänna Tidning nro 89
 14. 14 Något om civilstatens pensionskassa. Delägare i civilstatens pensioninr.
  Åbo Underrättelser nro 52
 15. 15 Ins.) Några ord med anl. af förhöjning af pensionerna för tjenstemäns enkor och barn från enke- och pupillkassan
  Helsingfors Tidningar nro 283
 16. 16 Några ord om civilstatens enke- och pupillkassa. (Förslag till ändring i dess organisation) F.-n.
  Helsingfors Dagblad nro 188
 17. 17 St. Michel. Civilstatens enkepensioners utbetalande
  Wiborgs Tidning nro 13
 18. 18 Finska civilstatens enke och pupill kassa. (Med anl. af i Mbl. för 20-21 okt. 1874 några ord rörande finska civilstatens enke och pupill kassa) (polemik följer)
  Morgonbladet nro 47
 19. 19 Sivilivirkamiesten tyttärien eläkkeitä koskeva muutosehdotus.
  Uusi Suometar nro 268
 20. 20 Skilnad till person. (Om det orättvisa i att senaten låtit frågan om huruvida en kvinna, som vunnit ordinarie tjänst vid postvärket, borde tilläggas rätt till delaktighet i civilstatens enke- och pupillkassa, tills vidare förfalla.)
  Wasa Tidning nro 32