1. 1 Internationel akt om den omvårdnad, som borde lemnas å utrikes ort vistande sjömän.
  Åbo Posten nro 227
 2. 2 Ins.) (Huru utländske sjömän i Spanien aldrig få sin rätt enligt enskildt bref.
  Helsingfors Dagblad nro 301
 3. 3 Oulu. Merimiesten palkat ennen ja nyt.
  Kaiku nro 41
 4. 4 (Läh.) Huojennusta Suomen merimiehille! (Kehoitus yleisölle.) H.H.
  Uusi Suometar nro 126
 5. 5 Engelska regeringens anhållan om myndigheternas i Finland utlåtande ang. stadgar för krympare ) (sjömän
  Helsingfors Dagblad nro 93
 6. 6 Mot engelske krympare. Ryska utrikesministeriets och engelska regeringens skriftvexling i saken.
  Helsingfors Dagblad nro 114
 7. 7 Suomalainen merimies tuomittu Amerikassa.
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 51
 8. 8 Några meddelanden om sjömäns rymning. (forts.)
  Åbo Underrättelser nro 282
 9. 9 Befordrande af sparsamhet hos finske sjömän å utrikes orter.
  Helsingfors nro 154
 10. 10 Mariehamn. Sjömännens uppförande
  Helsingfors Dagblad nro 117
 11. 11 Befordrandet af sparsamhet hos finske sjömän å utrikes orter, sjömanshusdirektionens i H:fors yttrande till ryska ministeriet.
  Morgonbladet nro 155
 12. 12 Korresp. tili Å.P. (Raumo. Böcker insamlas till bibliotek åt sjömän.)
  Åbo Posten nro 43
 13. 13 En utländsk sjöman, Murpy, antagen af kapt. A. Ahlberg i staden Newport, qvarlämnad i Åbo utan skydd.) (polemik följer
  Åbo Posten nro 197
 14. 14 Finlands sjömän och den engelska välgörenheten.
  Åbo Underrättelser nro 258
 15. 15 Borgå. Halerisystemets indragande.
  Borgåbladet nro 96
 16. 16 Helsingfors den 11 juli. Till Red. af H:fors Dagbl. Från jungmansåren. (Ur verkligheten; ett maningsord af en finsk sjökapten. Den godtyckliga behandlingen af sjömännen på en det finska fartyg.) H-s
  Helsingfors Dagblad nro 184
 17. 17 Donation till sjömansföreningen af hofrättsnotarien Eelis Holm.
  Helsingfors Dagblad nro 223
 18. 18 Genmäle till uppsatsen (inför d. i H.D. n:o 184) Från Jungmansåren (om huru de finska sjömännen slita ondt) C.R.B.
  Helsingfors Dagblad nro 276
 19. 19 Till Red. af H.D. Några upplysningar till uppsatsen Från jungmansåren (I anl. af C.R.B:s svar) V-m R-m (poiem. följer)
  Helsingfors Dagblad nro 286
 20. 20 Sjömansväsendet i Finland. (Forts.)
  Wasa Tidning nro 138