1. 1 Insändt.) Det är så föreskrifvet. (Om frisedel för gods som afsändes per ångbåt.
  Helsingfors Tidningar nro 73
 2. 2 Sjöström, Otto: Sjöfart och Handel. (Underrättelser fr. utlandet ang. frakter.)
  Åbo Underrättelser nro 3
 3. 3 Sjöström, Otto: Sjöfart och Handel. (Åbo. Om frakter.)
  Åbo Underrättelser nro 30
 4. 4 Sjöström, Otto: Sjöfart och Handel. (Åbo. Olika frakter.)
  Åbo Underrättelser nro 31
 5. 5 H:fors. (Frakter och annonsering af tillfälle till skeppsutrymme.)
  Finlands Allmänna Tidning nro 109
 6. 6 Korresp.) (Gamla Carleby. Polemik med Ä.U. n:r 134 om Österb, ångf. bolaget och frakterna.
  Helsingfors Tidningar nro 151
 7. 7 Med anl. af en polemisk uppsats från Gamlakarleby i H.T. n:o 151, om Österb. ångf. bolagets frakter.
  Åbo Underrättelser nro 153
 8. 8 Diverse små frågor. (Fartygsballast.)
  Helsingfors Tidningar nro 112
 9. 9 Å.U. om afsändandet af fraktgods på ångbåtar
  Vasabladet nro 37
 10. 10 Jägerroos, J.J., Höyrylaivan asiamies: Wastaus (kirjoitukseen Tamp. San:ssa n:o 27. tavarain kuljettamisesta höyrylaivalla.)
  Hämäläinen nro 29
 11. 11 Omlastning af fartyg vid Lübeck
  Helsingfors Dagblad nro 141
 12. 12 Laivarahdista ja laivaliikkeestä on kauppahuone Lydecken Harling antanut kertomuksen.
  Uusi Suometar nro 19
 13. 13 Infordradt utlåtande om trälast på däck.
  Helsingfors Dagblad nro 221
 14. 14 Till red. för H.D. En fråga till herrar jurister eller f.d. Sjölagsutskottet. (Om lastning under helgdagar)
  Helsingfors Dagblad nro 125
 15. 15 Några lättnader för varutrafiken med ångfartyg.
  Åbo Posten nro 75
 16. 16 Korr.) (Kristinestad. Isförhållanderna stadsläkarevalet. Ang. frakttaxor å Österbottniska ångbotar
  Åbo Underrättelser nro 134
 17. 17 Om de Österbottniska ångfartygens frakttaxa) (polemik följer
  Vasabladet nro 35
 18. 18 Till red. af H:fors Dagbl. Om skeppsbefälhafvares och redares rätt i afseende å utbekommande af frakten för lossadt gods.
  Helsingfors Dagblad nro 180
 19. 19 (Ins.) (Svar till U.G. från Mariehamn i Ä.U. f. d. 31 mars om huru åländska flottans frakter borde afslutas.) 1.I.
  Åbo Underrättelser nro 138
 20. 20 (Ins.) (Hangö. Beriktigande af en art. i Nya Pressen ang. ovarsam behandling af varor.) C.A.
  Helsingfors Dagblad nro 80