1. 1 Till red. för Finland. Hvad har finska kyrkan att hoppas af tidskriften Tro och Lif ? K.A.T.
  Finland nro 302
 2. 2 Lönnbeck, F. Wald.: Hvad vi sakna. (Ett förslag till utgifvande i Åbo af en vetenskapligt religiös tidskrift.) (Svar följer.)
  Åbo Underrättelser nro 272
 3. 3 Lönnbeck, F. Wald.: (Ins.) I polemiken om Tro och Lif. (Svar till sign. K.A.T. i n:r 27 af Finland ang. tidsk. Tro och lifs ändamål.)
  Finland nro 38
 4. 4 (Läh.) Mietteen aihetta Suomen Lutherilaiselle kirkolle. ( Tro och lif niminen lehti ja Suomen valtiokirkko.) K.G.S.
  Uusi Suometar nro 29
 5. 5 Lönnbeck, F. Wald.: Ett tidens behof. (Om utgifvande af en vetenskapligt religiös tidskrift i H:fors.)
  Finland nro 232
 6. 6 Till herr F. Wald. Lönnbeck. (I anl. af en art. i A.U. n:r 272 om bildande af en vetenskapligt religiösa tidskrift.) En som intresserar sig för saken. (Svar följer.)
  Åbo Tidning nro 282
 7. 7 Till Finlands red.) Den nye arbetaren. I. (Tidskriften Tro och Lif och sign. K.A.T:s art. i n:r 302 1885 af Finland: Hvad har finska kyrkan att hoppas af tidskr. Tro och Lif ? -r. (Polemik följer.
  Finland nro 5