1. 1 I skogsfrågan. Om skogssköflingen i Sverge, dess befordringsmedel och följder samt medlen att hämma densamma, af C.E. Ljungberg.
  Morgonbladet nro 104
 2. 2 Rec. Några ord till belysning af den närvarande skogsfrågan i Finland af Blomqvist.
  Vasabladet nro 16
 3. 3 Boknytt: Kalle Skog Svamphuggare eller anvisning till de matnyttiga svamparnes igen kännande och användande af E.H.
  Åbo Underrättelser nro 143
 4. 4 Rec.) (Handb. i Svenska jordb. af J. Arrhenius. Upsala 1859-1861.
  Helsingfors Dagblad nro 46
 5. 5 Nytt i bokh. Kalle Skog Svamphuggare, eller anv. t. de matnyttiga svamparnes igenk. o. anvd. af Edv. Hisinger.
  Helsingfors Tidningar nro 8
 6. 6 Ilmestyi: Strödda anteckningar i landtbruksämnen, j-n.
  Helsingin Uutiset nro 36
 7. 7 Riksens ständer ochkrokfisket. ( Beskrifning att fånga svälg-fisk med rep och krok uti de större och smärre insjöar, skär och skärgården, upplagd af Andreas Gries, öfverinspektor i Stockholm år 1766.) - Kr.
  Åbo Underrättelser nro 108
 8. 8 (Rec.) I bokhandeln. Om fleråriga vallars införande med ändring af nuvarande cirkulationsbruk. Af Gustaf Thorsander. Sthlm.
  Folkwännen nro 208
 9. 9 (Rec.) I bokhandeln. Om rotfruktsodling. Af Axel Lindberg. Sthlm.
  Folkwännen nro 297
 10. 10 Replik. (Till svar på H.T. n:o 92 för d. 17 Nov. med anl. Hr. Bromanders bok i Bokhålleri.) -r.
  Borgå Tidning nro 93
 11. 11 Den praktiska landthushållaren af J.W. Hovin.
  Finlands Allmänna Tidning nro 229
 12. 12 H:r A.P. Bromander utgifvit Bokhålleri för jordbruk och näringar.
  Finlands Allmänna Tidning nro 269
 13. 13 Bokhålleri. Hr A.P. Bromander: Bokhålleri för jordbruk och näringar.
  Helsingfors Tidningar nro 84
 14. 14 Lars Arnell. (Hr Bromanders bok, med anl. af en i B.T. synlig kritik ...)
  Helsingfors Tidningar nro 92
 15. 15 Om B.T:s recension af Bokhålleri för Jordbruk och Näringar utarbetade af A.P. Bromander. Påpekas att subskriptionssumman utgör ett oerhördt författarehonorarium.
  Kuopio Tidning nro 44
 16. 16 Från Sverige har anländt: Enkla reglor för praktisk Skogsskötsel af V. Obbarius. Sthm 1852.
  Åbo Tidningar nro 71
 17. 17 Hr A.P. Bromander, recensioner ur svenska blad öfver Bokhålleri för jordbruk och näringar.
  Åbo Underrättelser nro 74
 18. 18 (Rec.) (Insändt) Litteratur. Bokhålleri för Jordbruk och Näringar af A.P. Bromander. Götheborg och Norrköping.
  Åbo Underrättelser nro 81
 19. 19 Sebastian Gripenberg. (Införes på begäran) Några ord i anledning af Herr A.P. Bromanders Landtbruks-Bokhålleri.
  Finlands Allmänna Tidning nro 103
 20. 20 För skogshushåilare har utkommit Handledning för skogshushållare i Finland af C.W. Gyldén.
  Helsingfors Tidningar nro 39