1. 1 (Rec.) Stenografisk litteratur. I Lärobok i Stenografi af Joh. Edv. Svan I. H:fors 1873. II Stenograf in och dess användning i dagliga lifvet, af E.G. Palmén. H:fors 1873....
  Morgonbladet nro 302
 2. 2 (Ett meddelande i kilskriftsfrågan.) W. Lagus.
  Helsingfors Dagblad nro 98
 3. 3 Finsk-ugrisk språkforskning: ett arbete utkommit af orof. Budenz i Pest.
  Morgonbladet nro 24
 4. 4 Litterärt. (Medd. t. Mbl. fr. Paris.) (Jules Appert i Fransois Lenormants skrifter om kilskrift.)
  Morgonbladet nro 127
 5. 5 Bref från Helsingfors. (Om Gottlunds nyss utkomna arbete Allmogens i Savolax och Karelen finska familjenamn. Språkfrågan i Akademiska sångföreningen. - Komministervalet, Nya teaterns engagement för nästa saison.) Ralpr.
  Helsingfors Dagblad nro 123
 6. 6 Ur finnarnes äldsta kulturhistoria. (Recension af prof. Ahlqvists arbete om de vestfinska spåkens kulturord.)
  Helsingfors Dagblad nro 222
 7. 7 Litteratur. (A. Hazelius: Om sv: rättskrifning. I. om rättstafningensgrunder om särskildt afseende på sv: språket. Sthlm. 1870.) A.O.F.
  Helsingfors Dagblad nro 226
 8. 8 Språkforskning i Sverge och Finland: i Philological Society 1877 sid. 30-44 af F. Tamm afv. af A. Erdmann.
  Finlands Allmänna Tidning nro 99
 9. 9 Utkom: Bidrag till ordbok öfver Nerpesmålet, A.O. Freudenthal.
  Wiborgs Tidning nro 153
 10. 10 Insändt. Lundaprofessorn Esaias Tegnér. (I anl. af hans nya arbete Språkets makt öfver tanken , och H. Ds åsikter i språkfrågan.)
  Helsingfors nro 290
 11. 11 Rec. Ny svensk literatur. Språkets makt öfver tanken, af prof. Esaias Tegnér.
  Helsingfors Dagblad nro 339
 12. 12 (Rec.) Svenska timmar. Rättskrifning, välläsning, grammatik och stiluppsatser i koncentriska kurser, fri bearbetning efter tyska originalets 46:te upplagd af G.G. Häftet I a. a-J-fr.
  Åbo Underrättelser nro 307
 13. 13 (Rec.) Literatur. Regler och råd ang. svenska språkets behandling i tal och skrift af N. Linder. R.H.
  Helsingfors Dagblad nro 243
 14. 14 (Rec.) Literatur i rättskrifningsfrågan. Några anmärkningar i rättstafningsfrågan af L. Fr. Leffler, J.A. Lundell, Eugéne Schwartz jämte ett utlåtande från rättstafningssällskapets Stockholmskrets. I.A.H.
  Nya Pressen nro 139
 15. 15 (Rec.) Literatur. Verdandi V. H:fors 1887. Den svenska rättstafningsrefårmen af Dargar. -4-
  Hufvudstadsbladet nro 122
 16. 16 I Upsala utgifvits Om finsk-ugriska språken af E.N. Setälä.
  Nya Pressen nro 228
 17. 17 Literatur. (Granskning af den s.k. grammatikkomiténs betänkande.)
  Nya Pressen nro 147
 18. 18 (Anm.) Språklig literatur. Östsvenska monografier sammanstälda af Herman Wendell.
  Hufvudstadsbladet nro 97
 19. 19 (Rec.) Landsmåls literatur. Östsvenska monografier sammanstälda af Herman Wendell. Helsingfors. J.T.
  Hufvudstadsbladet nro 125
 20. 20 (Rec.) Litteratur. Östsvenska monografier, sammanstälda af Herman Vendell. Krs.
  Nya Pressen nro 102