1. 1 Rec.) Julliteratur. (Utländske diplomaters minnen,af Scaevola.
  Wiborgsbladet nro 192
 2. 2 En broskyr Finlands privilegier och den ryska industrin utkommit i S:t Petersburg.
  Helsingfors Dagblad nro 28
 3. 3 Kirje Helsingistä. ( Nemon uuden lentokirjan johdosta.) H.
  Aura nro 136
 4. 4 Rec.) Literatur. (Vår styrelse och våra landtdagar af Edv. Bergh. XI och XII Hfors 1886.
  Finland nro 92
 5. 5 Anm.) (Partierna och 1885 arg landtdag. Strödda reflexioner af Nemo II. Polemiskt.
  Helsingfors Dagblad nro 26
 6. 6 Hfors. Centralt eller moderat , en politisk flygskrift af F. H(eikel) utkommen.
  Helsingfors Dagblad nro 90
 7. 7 (Anm.) En ny broskyr af Nemo Tankar i politiska frågor.
  Helsingfors Dagblad nro 304
 8. 8 (Från trycket har utkommit af statsrådet L. Lindelöf författad Undersökning af ställningen, i Finska civilstatens enke- och pupillkassa d. 1 jan. 1885.
  Nya Pressen nro 348
 9. 9 (Anm.) Litteratur. Tankar i politiska frågor af Nemo. Hfors 1886.
  Tammerfors Aftonblad nro 93
 10. 10 Kirjallisuutta. Tankar i politiska ämnen salanimen Nemon kirj. lentokirja on ilm.
  Uusi Suometar nro 260
 11. 11 (Rec.) Nemo såsom framtidspolitiker. ( Partierna och 1885 års landtdag, strödda reflexioner af Nemo. II. Polemiskt.) Jo.
  Åbo Tidning nro 36
 12. 12 (Rec.) En ny upplaga af Finlands grandlagar. Storfurstendömet Finlands Grundlagar, jemte Bihang. H:fors 1877.
  Helsingfors Dagblad nro 13
 13. 13 (Rec.) Storfurstendömet Finlands grundlagar jemte bihang. xx
  Morgonbladet nro 22
 14. 14 Rec.) Storfurstendömet Finlands Grundlagar jemte bihang. Till H:fors Dagbl. af F.L.S. (forts.
  Helsingfors Dagblad nro 31
 15. 15 Litterärt. Under rubriken Några kapitel ur handelstvångets historia , refererar Aftonbladet E.G. Palméns afhandling; Historisk framställning af den svensk-finska handelslagstiftningen från Gustaf Wasas regering till 1766.
  Helsingfors Dagblad nro 45
 16. 16 Nytt i bokhandeln. (Politiska skrifter af Anders Chydenius.) J.K.S.
  Vasabladet nro 25
 17. 17 (Rec.) Litteratur. Tabeller öfver straffbestämmelserna i Förslag till strafflag för Storfurstendömet tinland, upprättade af Richard Idestam, hofrättsassessor. Åbo 1877. Kr.
  Åbo Underrättelser nro 102
 18. 18 Rec.) I bokhandeln. (Svenskt biografiskt handlexikon.
  Vasabladet nro 47
 19. 19 Granskning af statskalendern.
  Vasabladet nro 53
 20. 20 Åbo den 24 Juli. (Om förändringar i Finlands statskalender.)
  Åbo Underrättelser nro 197