1. 1 (Rec.) Literaturöfversigt. (Insändt.) (Kyrkohandbok, hvaruti stadgas huru gudstjensten i Svenska församlingar skall förrättas. ¿-- förslag af committerade. Stockholm 1854.) S-n.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 5
 2. 2 Om det nya Kyrkohandboksförslaget.
  Borgåbladet nro 51
 3. 3 Till Red. af Finland. Några ord om det nyaste handboksförslaget, på svenska språket, uppgjordt af den vid kyrkomötet 1876 för detta ändamål tillsatta komité. Tryckt i Åbo 1884. J.A.H.
  Finland nro 114
 4. 4 De nya kyrkliga böckerna, (Evangelii- och Bönebok, med dertill hörande stycken. Förslag uppgjordt af den af Kyrkomötet år 1876 tillsatta Komité.) (rec.) (forts.) -k-r-k.
  Åbo Underrättelser nro 233
 5. 5 Ali-bref. (Anmärkningar mot den nya kyrkohandboken.)
  Åbo Underrättelser nro 87
 6. 6 Rec. Besök i Bokhandeln, G. Genmäle i frågan om svenska psalm- och handböckerna af G.M. W-g. H-fors 1850. L.S.
  Ilmarinen nro 4
 7. 7 Kopistens kronika. (Det nya förslaget till Kyrkohandbok.)
  Papperslyktan nro 36
 8. 8 (Rec. tillägg.) (Ins.) En anmärkning till K. W:s granskning af Handboksförslaget af år 1859. Om syndabekännelsen. C.G.S.
  Kyrkligt veckoblad nro 22
 9. 9 Till Red. af Finland. De nya kyrkliga böckerna. Kyrko-handbok, hvaruti stadgas huru gudstjensten uti Evangelisk-Lutherska församlingarna i Storfurstendömet Finland skall förrättas. Förslag, uppgjort af den vid kyrkomötet 1876, för detta ändamål till&atta komité. J.H. Roos. (forts.)
  Finland nro 131
 10. 10 Rec.) De nya kyrkliga böckerna. Kyrko-Handbok, hvaruti stadgas huru gudstjensten uti evangelisk-lutherska församlingarne i Finland skall förrättas. Förslag uppgjordt af den vid kyrkomötet 1876 för detta ändamål tillsatta komite. -k-r-k. (forts.
  Åbo Underrättelser nro 246