1. 1 Rec. I bokhandeln. Pennibibliotek för svenska allmogen i Finland utgifvet af Nyländingar. Häftet XXIX. Finland för 200 år sedan af R.A.W.
  Folkwännen nr 35
 2. 2 J. Kr.S. Nytt i bokhandeln. (Folkskrifter af författarinnan exxx. - [Emeli Björksten] Godtköpsupplaga af Fänrik Stals sägner. Politiska skrifter af Anders Chydenius. Th. Reins Försök till en framställning af Psykologin. A.F. Granfelts I tidens frågor. )
  Vasabladet nr 25
 3. 3 Rec. Literatur. Illustrerade folkböcker, af Richard Gustafsson,
  Morgonbladet nr 291
 4. 4 Litteratur. Janne Åkermans föreläsningar eller Sundt förnuft för gemene man af C.H. Spurgeen
  Finlands Allmänna Tidning nr 8
 5. 5 A.A. Granfelt. Förklaring. (Med. anl. af en offentligen framställd anmärkning mot innehållet i Spurgeos Janne Åkermans föreläsningar , utdelad af Folkupplysningssällskapet.)
  Morgonbladet nr 24
 6. 6 A.A. Granfeld. Till ufgifvaren af Tidskrift for Teologi och kyrka. (Polemik mot prof. Råbergh ang. Spurgeons Janne Åkermans föreläsningar ) (Polem. loljer)
  Morgonbladet nr 36
 7. 7 Till Red. af Mbl. Tidskrift för teologi och kyrka gentemot folkupplysningsällskapet. (Polemik ang. Spurgeons Janne Åkermans föreläsningar ) Medlem af folkupplysningsällskapet.
  Morgonbladet nr 38
 8. 8 Ny literatur: Två olika grannar, teckning ur verkligheten af L.L. Laurén; ang. djurskydd.
  Vasabladet nr 66
 9. 9 Rec. Literärt. (Af Folkets bok, ordbok för nytlig kunskap, af K.P. Arnoldson,ha 3-4 häft. utkommit.)
  Borgåbladet nr 18
 10. 10 Rec. ( Tvenne olika grannar af L.L. Lauren.)
  Vasabladet nr 65
 11. 11 Rec. K.J.H. Folkliteratur. Sånger belysande Finlands historia
  Norra Posten nr 51
 12. 12 W:s. Korresp. till Å.T. (Petalax. Om ströskriften: Hedersgubben i Lättjeby.)
  Åbo Tidning nr 58
 13. 13 Litteraturöfversikt. Allmännyttig och folklitteratur. (Huru tio öre kunna skapa en förmögenhet.)
  Helsingfors Dagblad nr 233
 14. 14 Rec. I bokhandeln, Folkeliga föredrag och uppsatser af Theodor Holmberg, föreståndare för Tärna folkhögskola i Wästmanland.
  Folkwännen nr 40
 15. 15 Kirjallisuutta. Suomen kansakoulusta ja Uno Cygnaeuksesta ilmestyy Gust. F. Lönnbeckin toimittama kirja Tammisaaressa
  Savo nr 133
 16. 16 O.H. (Medd.) (Öresskripter för folkhögskolefrågan. Karin som kom till folkhögskolan , En resa till folkhögskolan)
  Åbo Tidning nr 328
 17. 17 Rec. Literatur. Några Ord till Mödrar. En folkskrift af P.U.F. Sadelin. Gefle 1847.
  Helsingfors Tidningar nr 78
 18. 18 C.A. Anmälan. Bilder utur arbetaren lefnad, eller den frågan: huru kommer ett folk till sann bildning, besvarad af tjugutre Engelska arbetare. Öfver. Köping 1856.
  Borgå Tidning nr 49
 19. 19 Pennibibliotek för folket
  Helsingfors Tidningar nr 21
 20. 20 H-fors. (Pennibibliotek för folket)
  Folkwännen nr 6