1. 1 Rec. I bokhandeln. Pennibibliotek för svenska allmogen i Finland utgifvet af Nyländingar. Häftet XXIX. Finland för 200 år sedan af R.A.W.
  Folkwännen nro 35
 2. 2 J. Kr.S. Nytt i bokhandeln. (Folkskrifter af författarinnan exxx. - [Emeli Björksten] Godtköpsupplaga af Fänrik Stals sägner. Politiska skrifter af Anders Chydenius. Th. Reins Försök till en framställning af Psykologin. A.F. Granfelts I tidens frågor. )
  Vasabladet nro 25
 3. 3 Rec. Literatur. Illustrerade folkböcker, af Richard Gustafsson,
  Morgonbladet nro 291
 4. 4 Litteratur. Janne Åkermans föreläsningar eller Sundt förnuft för gemene man af C.H. Spurgeen
  Finlands Allmänna Tidning nro 8
 5. 5 A.A. Granfelt. Förklaring. (Med. anl. af en offentligen framställd anmärkning mot innehållet i Spurgeos Janne Åkermans föreläsningar , utdelad af Folkupplysningssällskapet.)
  Morgonbladet nro 24
 6. 6 A.A. Granfeld. Till ufgifvaren af Tidskrift for Teologi och kyrka. (Polemik mot prof. Råbergh ang. Spurgeons Janne Åkermans föreläsningar ) (Polem. loljer)
  Morgonbladet nro 36
 7. 7 Till Red. af Mbl. Tidskrift för teologi och kyrka gentemot folkupplysningsällskapet. (Polemik ang. Spurgeons Janne Åkermans föreläsningar ) Medlem af folkupplysningsällskapet.
  Morgonbladet nro 38
 8. 8 Ny literatur: Två olika grannar, teckning ur verkligheten af L.L. Laurén; ang. djurskydd.
  Vasabladet nro 66
 9. 9 Rec. Literärt. (Af Folkets bok, ordbok för nytlig kunskap, af K.P. Arnoldson,ha 3-4 häft. utkommit.)
  Borgåbladet nro 18
 10. 10 Rec. ( Tvenne olika grannar af L.L. Lauren.)
  Vasabladet nro 65
 11. 11 Rec. K.J.H. Folkliteratur. Sånger belysande Finlands historia
  Norra Posten nro 51
 12. 12 W:s. Korresp. till Å.T. (Petalax. Om ströskriften: Hedersgubben i Lättjeby.)
  Åbo Tidning nro 58
 13. 13 Litteraturöfversikt. Allmännyttig och folklitteratur. (Huru tio öre kunna skapa en förmögenhet.)
  Helsingfors Dagblad nro 233
 14. 14 Rec. I bokhandeln, Folkeliga föredrag och uppsatser af Theodor Holmberg, föreståndare för Tärna folkhögskola i Wästmanland.
  Folkwännen nro 40
 15. 15 Kirjallisuutta. Suomen kansakoulusta ja Uno Cygnaeuksesta ilmestyy Gust. F. Lönnbeckin toimittama kirja Tammisaaressa
  Savo nro 133
 16. 16 O.H. (Medd.) (Öresskripter för folkhögskolefrågan. Karin som kom till folkhögskolan , En resa till folkhögskolan)
  Åbo Tidning nro 328
 17. 17 Rec. Literatur. Några Ord till Mödrar. En folkskrift af P.U.F. Sadelin. Gefle 1847.
  Helsingfors Tidningar nro 78
 18. 18 C.A. Anmälan. Bilder utur arbetaren lefnad, eller den frågan: huru kommer ett folk till sann bildning, besvarad af tjugutre Engelska arbetare. Öfver. Köping 1856.
  Borgå Tidning nro 49
 19. 19 Pennibibliotek för folket
  Helsingfors Tidningar nro 21
 20. 20 H-fors. (Pennibibliotek för folket)
  Folkwännen nro 6