1. 1 Rec. Literatur. Sturzenbechers Sex Föreläsningar.
  Helsingfors Tidningar nro 92
 2. 2 Herr Berghs Inaugurationstal. (Framställningen är börjad i senaste nummer under rubrik Kuopio)
  Suomi nro 39
 3. 3 De föredrag, hvilka blifvit hållna å Universitetets solenmitetssal hafva till formån för Finska Litteratur-Sällskapet blifvit af trycket utgifna under titel: Litterära Soireér i Helsingfors under hösten 1849.
  Morgonbladet nro 90
 4. 4 Bokhandelsnytt. Tal inför Fruntimmersföreningen i Åbo vid dess årshögtid af F. Ekman.
  Åbo Underrättelser nro 21
 5. 5 Rec. N.N. Tal vid Wasa Bibelsällskaps årsfest den 3 Julii 1853 af C.G.v. Essen. Tavastehus 1854.
  Ilmarinen nro 28
 6. 6 C.G. v. Essen. Rättelse (i anl. af. rec. i Ilmr. nr. 28 öfver undertecknads bibelsällskapstal.)
  Ilmarinen nro 30
 7. 7 Rec. (Prof. J. Ph. Palméns inbjudningsskrift t. åhörande af prof. J.W. Rosenborgs föred vid hans installation)
  Finlands Allmänna Tidning nro 42
 8. 8 Anmälan. Huruledes ynglingar blifva män. Föredrag hållet vid. Hindholms folkhögskola af Chr. Nielsen. Öfvers. från danskan af A.S-g. Jemte förord af öfvers. om danska folkhögskolorna.
  Österbotten nro 23
 9. 9 Rec. ( Huruledes ynglingar blifva män föredrag af C. Nielsen öfversatt af A.S-g.)
  Vasabladet nro 49
 10. 10 Rec. Ny svensk litteratur. (3:dje häftet af rektor P.A. Siljeströms Afhandlingar och Smärre uppsatser.)
  Åbo Underrättelser nro 116
 11. 11 Rec. H-forss, d. 7. Febr. Litteratur. P.A. Siljeström. Afhandlingar ö smärre uppsatser 3.dje fe. Sthlm 1869.
  Helsingfors Dagblad nro 30
 12. 12 Rec. Litteratur. Ed Latioulaye. Populära föredrag; öfvers. af U. Sturzen- Becker. Sthlm 1870.
  Helsingfors Dagblad nro 5
 13. 13 Rec. Litteratur. Menniskan i staden. Åtta föredrag hållna i New-York 1854 af E.H. Chapin. Öfvers. Sthlm 1858.
  Wiborgs Tidning nro 74
 14. 14 Subskriptionsanmälan af tal, hållet den 6. nov. 1800 af Isaac Roff.
  Åbo Tidning nro 50
 15. 15 Nytt i bokhandeln. Frågor på dagendinger, afhandlingar och föredrag af Carl von Bergen.
  Wiborgs Tidning nro 146
 16. 16 G.C. Nytt i bokhandeln. (Ellen Keys föredrag: Några tankar om huru reaktioner uppstå. - Om yttrand och tryckfrihet.)
  Åbo Tidning nro 166
 17. 17 Rec. Literatur. (Studier och föredrag af Vilh. Bolin. Liktbränningen. En modefilosof. Hfors.)
  Hufvudstadsbladet nro 289
 18. 18 Herr Berghs Inaugurationstal. (Framställningen är börjad i senaste nummer under rubrik Kuopio)
  Saima nro 39
 19. 19 En intressant nyhet i Bokh. Det af Saima med loford. omtalade Snaugurationstalet af Lektor I.I. Bergh har utkommit ifrån H. Karstens officin i Kuopio.
  Åbo Underrättelser nro 25
 20. 20 Rec. (Litteratur. Tal vid Hans Majestät Keisar Alexander IIs regeringsjubileum den 2 mars 1880 hållet i solenmitetssalen i Åbo af Torsten T. Rénvall.)
  Åbo Underrättelser nro 112