1. 1 I tidskr. Vor Ungdom en artikel om samundervisningen i våra skolor.
  Nya Pressen nro 62
 2. 2 Verdens Gang berättar att ett bolag bildas i Finland för export af landtbruksprodukter till Europas flere länder.
  Nya Pressen nro 289
 3. 3 Finnarne i Kaafjord. (utdrag ur en beskrifning af gifva af en dansk i danska tidningen Dagen)
  Borgå Tidning nro 13
 4. 4 Briggen Minervas förolyckande. (Se Å.U. n:o 11 innev. år.) (Utdrag ur en norrsk tidning)
  Åbo Underrättelser nro 24
 5. 5 Suomalaiset Lapissa. -X. (Altenin kuparipruuki, yleinen toimeentulo. Sivistys. Kauppa, laivaliike.)
  Oulun Wiikko-Sanomia nro 47
 6. 6 I Nordisk Tidskrift för Litteratur og Kunst förekommer uppsatser om finska författare.
  Helsingfors Dagblad nro 156
 7. 7 Suomalaisista Norjassa. (Tähti-sanoman vastaus S:ttaren 78 n:roon)
  Suometar nro 91
 8. 8 (Ins.) Hr D. Skogmans reseintryck. (Polemik med hr Skogman om finnarnes ställning i Norrbotten.) St-.
  Finlands Allmänna Tidning nro 181
 9. 9 Sv. P. å. Inr. T. om hr Skogman i Tromsö, ditsänd af F. Litt. sällskpt för att studera finnarnes förhållanden.
  Finlands Allmänna Tidning nro 225
 10. 10 Hr. D. Skogmans svar på en under sommaren insänd artikel i F.A.T. Om finnarnes ställning i Norrbotten, nationalitetens undertryckande.
  Helsingfors Dagblad nro 227
 11. 11 Finnarne i Norge.
  Helsingfors Tidningar nro 238
 12. 12 Skogman, D.: Herr D. Skogman i Norge. (Finnarnes ställning i Norrbotten. Hr Skogmans försvar.) (ur norska Morgenbladet)
  Helsingfors Tidningar nro 244
 13. 13 Ett litet bidrag till belysande af Finnarnes ställning i norra Norge. (Skrifvelse från Senjens och Tromsö fogdeembete.) Drejer
  Helsingfors Tidningar nro 247
 14. 14 Hr. Skogman i Norge, för studier af finnarnes förhållanden.) (Göteb. H. å S.T.
  Hufvudstadsbladet nro 238
 15. 15 Suomenkielinen väestö pohjois Ruotsissa. (Hra Skogmanin kirjeiden johdosta syntynyt kiista.)
  Päivätär nro 38
 16. 16 Suomalaisten muuttaminen Norjaan.
  Päivätär nro 39
 17. 17 Suomenkielinen kirjallisuus pohjois Ruotsissa, hra Skogman ja Suomen sanomalehdet.
  Sanomia Turusta nro 40
 18. 18 Hra Skogmanin lauseet Suomalaisten tilasta Norjassa.) (Götheporin kaup. ja meriliikkeen l.
  Suometar nro 239
 19. 19 Wähäisiä valaistuksia Suomalaisten tilasta ja Suomen kansallisuudesta Norjassa. (Kirjoitus Tromsön voutivirastolta.)
  Suometar nro 248
 20. 20 Wähänen katsahdus hra D. Skogmanin asiaan. Suomalaisten tila Norjassa. Polemiiki sanomalehdissä.
  Tähti nro 40