1. 1 Freybusch, F.A., General-Agent för Rysa Bolaget till försäkrade af kapitaler och lifstids räntor.: Till Allmänheten. (Ryska Bolagets till försäkrande af kapitaler och lifstids räntor första uppmaning till allmänheten. Kort öfversigt af Bolagets förvaltning och tillstånd för åren 1836, 1837 och 1838.
  Finlands Allmänna Tidning nr. 207
 2. 2 Försäkringsbolaget Skandia
  Helsingfors Tidningar nr.
 3. 3 Försäkringsaktiebolaget Skandia. (Redogörelse af sedd att säkerställa försäkringstagare.) Styrelsen
  Åbo Underrättelser nr. 53
 4. 4 Försäkringsbolaget Skandia bolagsstämma i Sthlm enl. Sv. Tidn. ang. generalagenturen i Åbo.
  Finlands Allmänna Tidning nr. 131
 5. 5 Bähr, Otto W., Egare af Åbo jernmanufakturbolagets verkstäder härstäder: Till Red. för Å.U.! (Upplysning, meddelad i anl. af den i Å.U. n. 20 införda uppsatsen ett brandförsäkringsfall i utländskt bolag )
  Åbo Underrättelser nr. 21
 6. 6 Försäkringsaktiebolaget Skandias bolagsstämma
  Helsingfors Dagblad nr. 127
 7. 7 (Ins.) (Med anl. af uti F.A.T. n:o 156 ang. ett franskt Lif- o. lifränteförsäkrings bolag arb. i Finland) -a-a-
  Åbo Underrättelser nr. 90
 8. 8 Oldenburg, A.: Svar till Älskaren af klarket och bestämdhet på frågan uti tidningen Suometar ställd till Försäkringsaktiebolaget Skandias agent.
  Helsingfors Dagblad nr.
 9. 9 Heimberger, F.L.: Till korresp. Kr. fr. Wasa uti Å.U. n. 44 af d. 8 dennes. (Ang. Skandia försäkringsb.)
  Hufvudstadsbladet nr. 294
 10. 10 Lillja, I.W.: (Ins.) (Bref från lifsassuransbolaget Le credit Wiager, i anledning af tidningarnes uppgifter om dess sätt att behandla utländska assuranser)
  Åbo Underrättelser nr. 152
 11. 11 Brandförsäkringsb. North British & Merkantile upphör i Finland
  Åbo Underrättelser nr. 38
 12. 12 Medd.) Generalagenten för ryska brandförsäkringsbolaget i Åbo hr K. Martinson instämd af hr Iljani för utbekomnande af ersättning för ett nedbrunnet hus) (polemik följer
  Åbo Underrättelser nr. 39
 13. 13 Directionen af Allmänna brandförsäkrings fonden i Sverige kungörelse
  Åbo Allmänna Tidning nr. 137
 14. 14 I Finland af slutade kontrakt med Ryska Lifs-assurans-Bolaget
  Borgå Tidning nr. 96
 15. 15 Om ändamålet med och vilkoren för Ryska Bolaget till försäkrande af kapitaler och lifstidsräntor, jemte redogörelse för dess verksamhet 1850.
  Finlands Allmänna Tidning nr. 107
 16. 16 Mentor-lifförsäkrings kompaniet i London. (Pro memoria)
  Åbo Underrättelser nr. 51
 17. 17 Försäkringsaktiebolaget Skandia.
  Finlands Allmänna Tidning nr. 144
 18. 18 Berättelse af Skandia-bolagets Styrelse.
  Åbo Underrättelser nr. 38
 19. 19 Assuransbolag. (Tillägg till n. 82 af Å.U.)
  Åbo Underrättelser nr. 84
 20. 20 Med anl. uppgif in. 18 af Hämäläinen om Göteborgs läns brandförsäkringsbolag.
  Åbo Tidningar nr. 39