1. 1 Finska Budbäraren i Petersburg meddelar att arbeten om de Finska stammarnes forna och närvarande tillstånd bygynna att blifva synliga i Tyskland och Frankrike
  Borgå Tidning nro 82
 2. 2 Finska sagor.) (S:t Petersb. Ztg.
  Morgonbladet nro 70
 3. 3 Medd. fr. P:burg) (I tidskriften Snanie finnes en artikel om Etruskernes nationalitet och såråk ; i mytologien finnes likheter med Kalevala
  Morgonbladet nro 38
 4. 4 En resa i Finland underkastas kritik i Moskowskii Wädomosti
  Hufvudstadsbladet nro 168
 5. 5 I ett ryskt arbete: Ryssland framstäldt i teckningar , ämnar man inbegripa Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 79
 6. 6 Wenäjänkielellä on Pietarissa ilmestynyt kirja, jossa puhutaan Suomisukuisista kansoista Wenäjän valtakunnassa.
  Satakunta nro 9
 7. 7 I Novosti berättas att Gogols komedi Revisorn öfversättes till finska för Hfors finska teater.
  Helsingfors Dagblad nro 60
 8. 8 Novosti om bergstyrelsens i Finland geologiska karta öfver Finland.
  Nya Pressen nro 13
 9. 9 Novostis Hfors korresp. om författarearvodena.
  Nya Pressen nro 90
 10. 10 I Pet. Herold skrifves om finska turistföreningens bok: La Finlande et les finlandais.
  Finland nro 218
 11. 11 Finska Litteratörer, bedömde i en rysk Tidskrift. (Jemf. Heisingf. Morgonblad 1840, n:o 89, 90.)
  Helsingfors Tidningar nro 2
 12. 12 Petersburgische Zeitung innehållit artiklar om vår litteratur.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 5
 13. 13 Anmälan i n:o 114 af d. bl. af Rems Berättelse öfver Finlands förvaltning är öfversatt i Journal de S:t Petersbourg, men dar förekommer ett öfversättningsfel.
  Helsingfors Tidningar nro 134
 14. 14 Litteratur. (Öfversigt af Finlands litteratur åren 1872-74 af -s.) (Införd i Russische revue, utgifv. af Carl Rottger häft 4 o. 6) S.
  Åbo Underrättelser nro 202
 15. 15 Wenäjänkielellä on Pietarissa ilmestynyt kirja, jossa puhutaan Suomisukuisesta kansoista Wenäjällä.
  Karjalatar nro 10
 16. 16 Wenäjänkielellä on Pietarissa ilmestynyt kirja, joissa puhutaan Suomensukuisista kansoista.
  Satakunta nro 12
 17. 17 Patriotism och stjernhimlen. (Estniska tidn. Olevik föreslår att till minne af Kalevipoegs sångare nannet Laulu-isa skulle gifvas åt någon stjerna
  Helsingfors Dagblad nro 5
 18. 18 Också en resehandbok öfver Finland rekommenderad af Nov. Vr.
  Nya Pressen nro 108