1. 1 Ang. Nov. Wremjas förslag am gemensam armé, flotta, tull, post, mynter m.m. för Ryssland och Finland.
  Östra Finland nro 110
 2. 2 De finska ärendena i den ryska prässen. (Mynttull- och -postfrågorna)
  Finland nro 42
 3. 3 I en af dagens frågor. (Ang. ryska tidningars yrkande att finska postvarket borde upphäfvas.) R.H.
  Finland nro 46
 4. 4 Novoje Vremja om tull- och myntfrågorna.
  Finland nro 175
 5. 5 Novoje Wr. om en sknfvelse i U.S. ang. en deputation till Kejsaren rörande postmynt- och tullväsendet.
  Finland nro 228
 6. 6 Peters. Listok om myntpost- o. tullväsendets i Finland bringande i öfverensstämmelse med motsvarande ryska inrättningar.
  Nya Pressen nro 391
 7. 7 Mynt och tullfrågan på Finlands landtdag enl. Novosti.
  Nya Pressen nro 33
 8. 8 Vanhaa virttä. (Venäläisten lehtien uudistuspuuhista Suomen suhteen: raha ja tulli)
  Hämeen Sanomat nro 16
 9. 9 Sovjet om myntpost- och tullreformen
  Hufvudstadsbladet nro 61
 10. 10 Mosk. Wjäd. om tull- och myntfrågorna.
  Finland nro 284
 11. 11 Moskovskija Vädomosti. (Om postkomissionen.A. Meurmans uppmanig till prässen i Finland att upphöra med aftryckandet af ryska tidn. utgjutelser) mot Finl.
  Nya Pressen nro 97
 12. 12 Moskovskija Vädomosti. I postfrågan. Tull- och myntfrågorna. Om ärkebiskop Renvall.
  Nya Pressen nro 134
 13. 13 Tull- och myntfrågorna i Petersburg enl. Mosk. Wed.
  Nya Pressen nro 335
 14. 14 Mitä on tekeillä? (Novoje Wr.: Sotalaitos. Tulli. raha-asia. konstitutiooni y.m.)
  Päivälehti nro 264
 15. 15 Suomen tulli- ja rahakysymystä käsittelee Mosk. Wjed.
  Päivälehti nro 285
 16. 16 Preussische Jahrburher aikakauskirjassa kirjoitus Suomesta, missä puhutaan postilaitoksemme yhdistämisestä Wenäjän postilaitokseen.
  Uusi Suometar nro 262
 17. 17 Novoje Wremjas reformer (Telegrafen. Postmynt- och tullfrågan.)
  Nya Pressen nro 51
 18. 18 Den finländska frågan. (Novosti om tull- och myntsyst. äfvensom postinrättningens i Finland bringande o. öfverenstämmelse med de ryska inrättningarna.)
  Nya Pressen nro 41
 19. 19 Mitä pari venäläistä lehteä tarkoittaa. (Mosk. Wjedomostin ja Novoje Wremjan kanta: Suomen raha, tulliposti ja sotaväki.)
  Hämeen Sanomat nro 18
 20. 20 Mosk. Wjäd. om en skrifvelse i U.S. ang. en deputation till Hans M. rörande postmynt- och tullväsendet.
  Finland nro 228