1. 1 Kejserl. belöning för räddning af menniskolif fri ... finska skonerten active
  Finlands Allmänna Tidning nro 151
 2. 2 Erhållen gratifikation för räddning af människolif å förolyckade ryska handelsfartyget Christina
  Åbo Tidningar nro 35
 3. 3 Galeasen Julius förolyckats utanför Lochteå. Tvenne bönder räddat 3 menniskolif vid detta tillfälle, hvarför de erhållit medaljer
  Finlands Allmänna Tidning nro 102
 4. 4 ( Silfvermedaijer med påskrift för räddning af menniskolif ) förolyckade Galeasen Julius
  Helsingfors Tidningar nro 36
 5. 5 Medalj för räddning af tre personer från förolyckade galeasen Julius
  Åbo Tidningar nro 36
 6. 6 (Silfvermedaljer för räddning af menniskolif) för galeasen Julius
  Åbo Underrättelser nro 38
 7. 7 Palkintoja. Metaljia Ranskan Kejsarilta Gaspard Monge-laivan haaksirikosta pelastamisesta
  Maamiehen Ystävä nro 38
 8. 8 Rintarahan, pelastanut väestön Wenus-laivasta
  Sanomia Turusta nro 10
 9. 9 Ansiopalkima, pelastettu väkeä Wenus-laivalta
  Suometar nro 9
 10. 10 Tacksägelse, af engelsk kapten för visad vänlighet och redbarhet) (Se framdeles n:o 28
  Borgåbladet nro 14
 11. 11 Sonation, hvaraf räntan användes till belöning åt dem som räddat skeppsbrutna utmed de finska kusterna
  Helsingfors Dagblad nro 67
 12. 12 Gratifikation åt besättningen å ångf. Grefve Berg fr. Österb, ångf.bolaget för bergning af ett norskt skepp
  Åbo Underrättelser nro 184
 13. 13 Rönnblom, J:r, Befälh. å ångaren Norden , Stockholm. Till red. af H.D. (Tacksägelse t. chefen å ryska ångfregatten Rurik för erhållen hjelp)
  Helsingfors Dagblad nro 297
 14. 14 Korrespondens. (Wasa. Skeppsbrott och bergarelön) Kr.
  Åbo Underrättelser nro 263
 15. 15 Alku Dykeribolag har bergat ett Strandadt fartyg vid Sommarö
  Finlands Allmänna Tidning nro 136
 16. 16 Belöning har af K. Senaten tilldelats de fiskare från Travemund, hvilka bidragit till besättningens rädelande vid finska fartyget Onnis skeppsbrott
  Helsingfors Dagblad nro 40
 17. 17 Principfråga. (Vid Åbo läns kustångbåtsaktiebolags stämma d. 10 mars förekom frågan om och hvad bolaget ville tillerkänna befälhafvaren å bolaget tillhöriga Leimu i ersättning för det han i närheten af Lökö båk bergade det i Söderhamn hemmahörande skeppet Elisabeth Davraw ) Aktionärer i bolaget
  Åbo Tidning nro 74
 18. 18 Insändt) Eckerö den 29 Nov. 1836. (Nådegåfva for rådighet vid räddning af den Finska posten
  Helsingfors Tidningar nro 3
 19. 19 Hollandsk skeppare tilldelats medalj för räddande af skepparen och 4 matrosen å fartyget enigheten fr. Åbo
  Åbo Tidningar nro 39
 20. 20 11 danska fiskare ha för rådighet och sjelfuppoffring vid räddandet af besättningen å finska fartyget Hoppet hugnats med medalj och penningar
  Åbo Tidningar nro 83