1. 1 Gibraltar. Om nödvändigheten af nummer å fartyg
  Åbo Underrättelser nro 147
 2. 2 Mera kuriosa. (Ins.) Något om Å.U:s artikel rörande anmärkningar om restaurationspriset på våra ångbåtar
  Hufvudstadsbladet nro 237
 3. 3 Ang. restauration i middagarna å ångb.
  Vasabladet nro 12
 4. 4 Skeppsmätarefrågan
  Wiborgs Tidning nro 9
 5. 5 Skeppsmätare frågan
  Wiborgs Tidning nro 19
 6. 6 Påsk krönika Skeppsmätarehistorian
  Wiborgs Tidning nro 30
 7. 7 Ins.) (Fråga i anl. af ångf. Auras restauration
  Åbo Underrättelser nro 202
 8. 8 De nya skeppsmätarebefattningarna i Björneborg
  Björneborgs Tidning nro 44
 9. 9 (Jakobstad. Mätning af fartyg) -e-e.
  Vasabladet nro 56
 10. 10 Om skeppsmätaretjensten i Wiborg
  Östra Finland nro 62
 11. 11 (Turusta. Kuinka lakia valkian pitämisestä laivoilla noudatetaan) R.P-n.
  Sanomia Turusta nro 90
 12. 12 Utkommit bestämning: ang. skeppsmätningen
  Östra Finland nro 40
 13. 13 Om skeppsmätning
  Helsingfors Dagblad nro 114
 14. 14 Ang. skeppsmätning
  Åbo Underrättelser nro 115
 15. 15 Till H.D. Huru länge får en tullförvaltare för klarering qvarhålla ett ångfartyg å en mellanstation, hvilken fartyget under vägen till sin destinationsort anlöper? (Nyslott) -s-n. (Polem. följ.)
  Helsingfors Dagblad nro 238
 16. 16 Till red. af H.D. (Om skeppsmätning) -a-a.
  Helsingfors Dagblad nro 122
 17. 17 Åbo den 26 juli 1884. (Angående förordningen af fartygs sammanstötande i sjön)
  Åbo Tidning nro 199
 18. 18 Kotka bref. (Trävaruhandeln. De finska fartygens skrala mätebref.)
  Kotka nro 22
 19. 19 Förekommande af ombordläggning.
  Åbo Tidning nro 279
 20. 20 En förordning som icke följes. (Om åtgärder till undvikande af fartygs sammanstötande på sjön)
  Wiborgsbladet nro 147