1. 1 Gula febern i Rio Janeiro bortryckt kapten, styrman och delvis besättningen å briggen Louise
  Finlands Allmänna Tidning nro 126
 2. 2 (Om ångf. Murtaja, godtycklig taxering å fraktgods) Resande tvungna att begagna Murtaja tillsvidare.
  Åbo Tidningar nro 86
 3. 3 Jammerman, E.A.: (De resande, tvungna att begagna Murtaja, hvilka uti Å.T. n:o 86 beklagat sig öfver Befälhafvarens bemötande o. taxering af frakt, bedes vända sig till undert.)
  Åbo Tidningar nro 88
 4. 4 Lilja, J.W.: (Svar på tal till hr kapten Collan i Å.U.)
  Åbo Underrättelser nro
 5. 5 (Insändt) Om skepparebristen. (Svar på sign. R:s bref från Raumo i Å.U. n:o 5.) ...k...r. Skepparekandidat vid Åbo Navigationsskola.
  Åbo Tidningar nro 22
 6. 6 (Införes på begäran) (Bref från skärgården till farbror i Åbo Klagomål öfver befälhafvarens bemötande å ångbåten Thekla.) F.d. passagerare å Thekla
  Åbo Underrättelser nro 95
 7. 7 (Ins.) (Tvenne resande utlänningar illa bemötta af kaptenen å ångf. Grefve Berg ) Stockholmsfarare
  Björneborgs Tidning nro 28
 8. 8 Kerrman, J.: (Kaptenens på ångf. Grefve Berg beriktigande i anl. af en resandes klagan öfver dåligt bemötande.)
  Helsingfors Dagblad nro 181
 9. 9 Insänd påminnelse, ang. kompetens-vilkor hos befäl å passagerarefartyg
  Helsingfors Dagblad nro 37
 10. 10 Insända frågor o. anmärkningar I. Till befälhafvaren å ångf. Amiral von Platén, hr. kapten Rydell. Aktionär o. Amiral von Platén.
  Helsingfors Dagblad nro 235
 11. 11 Rydell, Alb.: I. Till aktionären i Amiral v. Platén. (Ang. Platéns resa under tjocka.)
  Helsingfors Dagblad nro 241
 12. 12 Ins.) (Ang. indragna löner för sjökaptenen på Saimen
  Hufvudstadsbladet nro 296
 13. 13 Åbo. (Några ord om de så mycket isynnerhet i hemmet klamrade finska sjökaptener, äfvensom om det finska sjöfolket.) Hafvets röst
  Åbo Underrättelser nro 31
 14. 14 Hisinger, Edvard: (Ins.) Polemik. Till hr. Kaptén B.H. Ljunggren, Åbo. (Med anl. af hr. L:s yttranden i Å.U. n:o 38 ang. befälhafvare platsen å ångf. Amiral v. Platén )
  Åbo Underrättelser nro 43
 15. 15 (Ins.) Polemik. (rörande Amiral von Platén i Å.U. n:o 43) Tredje man
  Åbo Underrättelser nro 44
 16. 16 Med anl. af polemiken sistl. vår ang. befälhäfvareplatsen å Amiral von Platén
  Åbo Underrättelser nro 107
 17. 17 En rysk officers klagan öfver bemötandet å ångf. Grefve Berg
  Åbo Underrättelser nro 121
 18. 18 En anmärkning mot våra finska skeppare ang. seglatsen
  Wiborgs Tidning nro 2
 19. 19 Af rådstufvurätten i Åbo dämdes befälhafvaren å ångf. Wiborg för att han lät sitt ångfartyg gå med för stark fart i Aura å
  Åbo Underrättelser nro 79
 20. 20 Björneborg. (Skeppsbefälhafvareförening) G.
  Åbo Underrättelser nro 79