1. 1 K.G.S. Arv. (Läh.) Uusia kirjoja. l.) Rippi- ja Herran Ehtoolliskirja; 2.) Kristikunnan nykyiset eripuolueet ja merkittävimmät lahkot. Kirj. E.W. Lybeck Wiipuri. - 1880 29.V. Ilm. n:o 42.W. Rec. Jullitteratur. Upptäckternas bok. Skildring af de märkligaste upptäckterna af land o. folk. Förra häftet.
  Helsingfors Dagblad nro 350
 2. 2 -t-t, Rec. Litteratur. Tvåan. Uppsatser i dagens frågor. Nikolaistad 1882.
  Morgonbladet nro 56
 3. 3 A.S-g. (Lefnadsteckning öfver presidenten J.A. Garfield utg. af Svenska folkskolans vänner. )
  Norra Posten nro 7
 4. 4 O-o. Rec. Literatur. Gunnar Wennerberg: Samlade skrifter. III. Trollrunor. Sthlm 1883
  Helsingfors Dagblad nro 5
 5. 5 S-e. Rec. (forts.) Litteraturbref från Sverige. Nya noveller af G. af Geijerstam, Ernst Ahlgrén, Mathilda Roos, Ernst Lundqvist o. Thor Hedberg.
  Norra Posten nro 257
 6. 6 G.C. Rec. Litteratur. Svenska akademins handlingar. 59 de delen: Olof Dalin, hans lif och gerning, litteraturhistorisk afhandling af Karl Johan Warburg. Sthlm 1884.
  Åbo Tidning nro 184
 7. 7 Mats. Rec. Folkläsning. (Elfte och tolfte häftena af Svenska Folkskolans Vänners skrifter utkommit.)
  Folkwännen nro 272
 8. 8 K. J.H. Rec. Folkliteratur. Norge förr och nu. Skildradt af P. Nordmann.
  Norra Posten nro 51
 9. 9 Mats. Rec. Folkläsning. (Trettonde häftet af Svenska Folkskolans Vänners skrifter. Norge förr och nu , skildradt af P. Nordman.)
  Folkwännen nro 117
 10. 10 R. Rec. Litteratur, Nyland , saml. utg. af nyländska afd. II. Nyländska folksagor, ordnade af G.A. Åberg.
  Hufvudstadsbladet nro 254
 11. 11 Gustaf af Geijeretam. Literaturkritik. J.P. Jacobsons efterlämnade skrifter.
  Norra Posten nro 54
 12. 12 - m. Rec. Sammelvärket Nyland. IV. Nyländska folkseder och bruk, vidskepelse m.m. Helsingfors 1889.
  Norra Posten nro 177
 13. 13 R. Rec. Literatur. Nyländska folkseder och bruk, vidskepelse m.m. framstälda af Anders Allardt. - Helsingfors 1889.
  Hufvudstadsbladet nro 169
 14. 14 O. Rec. (Pontus Wikners vittra skrifter. I urval utgifna af Karl Warburg. Sthlm. - Platon. Populära föredrag, hållna i Stockholm i mars och april 1867 af Pontus Wikner. Upsala.)
  Norra Posten nro 21
 15. 15 - Z - Rec. Litteratur. Växternas skyddsmedel emot ytterverlden af Bengt Lidforss. Studentföreningen Verdandis småskrifter. Sthlm.
  Norra Posten nro 342
 16. 16 H.H. Från Norge. Bref till Finl, (Det nyaste på den norsk-danska litteraturens område.)
  Finland nro 267
 17. 17 Rec. l.) Svenska Akademiens Handlingar ifrån år 1786. Första delen. Stockholm. 1801. 2.) Svenska Akademiens Handlingar ifrån år 1796 första delen. Dersammast. 1801. - 1803 4.I. A.L.T. n:o l. - 7.I. n:o 2.Rec. Kongl. Vetenskaps Academiens nya Handlingar, Tom. XXII. för år 1801. Sthlm - 1803 11.III. A.L.T. n:o 20; 18.III. n:o 22.Rec, Svenska Akademiens Handlingar ifrån år 1796. Första Delen. (Forts. fr. n:o 2 sid. 10.)
  Allmän litteraturtidning utgifven af ett sällskap i Åbo nro 41
 18. 18 Rec, Underrättelse om nya litterära arbeten, hvilka röra Ryska rikets Geografi, Statistik, Historia o.s.v.)
  Helsingfors Tidningar nro 54
 19. 19 Rec. N:o 2. Svenskt Pantheon. 1:a, 2:a, 3:ja Häftet. Sthlm 1832. Sedel. )
  Helsingfors Morgonblad nro 60
 20. 20 J.V.S, Rec. Inhemsk litteratur. Henrici Gabrielis Porthan Opera selecta. Helsingfors 1859.
  Litteraturblad för allmän medborgerlig bildning nro 9