1. 1 Några ord om censur och beskattning af religionslitteraturen i vårt land.
  Helsingfors Tidningar nro 6
 2. 2 Förbud kungjorts mot begagnandet af Y. Koskinens Finlands historia för folkskolornas behof.
  Hufvudstadsbladet nro 35
 3. 3 Operetten Läderlappen förbjuden att uppföras å svenska teatern i Helsingfors.
  Morgonbladet nro 12
 4. 4 Kansan lukuhalu ja luvattomasti painetut runot.
  Tampereen Sanomat nro 23
 5. 5 J.L. Runebergin jälkeenjääneistä teoksista ei ole painoasiamies Wiipurissa hyväksynyt yhtä vihkoa.
  Uusi Suometar nro 131
 6. 6 Hr Strindbergs Giftas blifvit förbjuden af censuren i Helsingfors.
  Helsingfors Dagblad nro 275
 7. 7 (Kaleidoskop qväden och oqväden af Sigurd har blifvit förbjuden i Finland).
  Helsingfors Dagblad nro 325
 8. 8 E. Zolas roman Therese Raquin förbjuden af censuren i Finland.
  Helsingfors Dagblad nro 327
 9. 9 Förbjuden lärobok: Ramlands Histoire de la Russie , som fordras för fil. kandid. examen.
  Norra Posten nro 83
 10. 10 Pressöfverstyrelsen låtet konfiskera ett filos. arbete: Die Conwentionellen Lugen des neunzehnten Jahrhunderts.
  Norra Posten nro 123
 11. 11 Pressöfverstyrelsen förbjudit till försäljning C.v. Bergens bok: Frågor på dagordningen.
  Norra Posten nro 127
 12. 12 Mot strömmen. (Pressöfverstyrelsens förbud att för sälja böcker; särskildt v. Bergens Frågor på dagordningen.)
  Norra Posten nro 130
 13. 13 Matti, Kirje Helsingistä. (Saksalaisen Tyttökoulun valtioapu. Kirjoituksesta NP:ssä: Rambaudin Ranskan historiaa kandidaattitutkinnossa koskeva ilmoitus.)
  Uusi Suometar nro 84
 14. 14 I beslag tagen bok: Sigurds Ljud och oljud.
  Folkwännen nro 254
 15. 15 Pressöfverstyrelsen har förbjudit försäljningen af Petersburgs salonger af P. Wasili.
  Helsingfors Dagblad nro 279
 16. 16 Viborg. Indragen bok: Panorama af sign. Tutus.
  Norra Posten nro 148
 17. 17 Krönika. (Ang, signaturen Tutus.) - Hvem är författaren till skrifter Panorama?
  Östra Finland nro 155
 18. 18 Censur å utländska böcker.
  Åbo Underrättelser nro 38
 19. 19 Grubes Historia öfversatt till finskan har fått presshinder.
  Helsingfors Dagblad nro 153
 20. 20 Helsingfors. (Den 12 Okt. beslag å lektor Godtlunds bok Allmogens uti. Savolax och Karelen Finska familjenamn, betraktade och vetenskapligt afseende. ) - 1872(Yrjö Koskisen Suomen historia kansakouluissa kielletty.)
  Tapio nro 7