1. 1 Uusia laivoja Länsisuomen Merivakuutus yhtiö rakennuttaa
  Suomen Julkisia Sanomia nro 65
 2. 2 Westfinska Sjöassurans föreningen.
  Åbo Underrättelser nro 76
 3. 3 Sjöfart och Handel. (Westfinska Sjöassurans föreningens ordinari bolagsstämma.) -e-
  Åbo Underrättelser nro 20
 4. 4 Korresp.) (Åbo. Bildandet af assurans bolag för frakters försäkrande.
  Helsingfors Tidningar nro 29
 5. 5 Assurans förening för landtmannafartyg stiftad i Åbo.
  Finlands Allmänna Tidning nro 72
 6. 6 Åbo läns enskilda. Sjöassurans förening
  Helsingfors Tidningar nro 234
 7. 7 Åbo. Finska Sjöassurans föreningens bolagsstämma.
  Åbo Underrättelser nro 24
 8. 8 Ins.) (Svar på artikeln från Raumo i Å.U. n:r 20 ang. skeppredarnes affärer och sjöassurans föreningen.
  Åbo Underrättelser nro 27
 9. 9 Ännu en sjöassurans förening för landtmannafartyg, Åland.
  Åbo Underrättelser nro 42
 10. 10 Korresp.) (Åbo. Sjöassurans fören. bol.stämma.
  Helsingfors Tidningar nro 67
 11. 11 Åbo läns enskilda sjöassurans föreningens samtr.
  Åbo Underrättelser nro 8
 12. 12 Ins. under engelsk poststämpel. Till red. för Å.U. (Sjöassurans föreningens frågan diskuterad i London.) -t-
  Åbo Underrättelser nro 16
 13. 13 Från allmänheten. (Öppen fråga om redares, befraktares och godsegares intresse äro skyddade i det fall att assurans föreningen till ombudsman engagerat ett lands dispaseheur?) En köpman.
  Helsingfors Dagblad nro 95
 14. 14 Stockholms sjöförsäkrings aktiebolag har med befälhafvare på finska fartyg öfverenskommit om försäkring af varor, som medfölja dessa fartyg
  Helsingfors Dagblad nro 190
 15. 15 Ekelund, B.M.: Svar på tal. (I anl. af en art. i H.D. n:r 151: Äro redarens, betraktarens och godsegarens intressen i alla delar skyddade, i det fal der direktionen för en assurans förening till ombuds engagerat ett lands dispaschör.)
  Åbo Underrättelser nro 88
 16. 16 Turun läänin yksityisen merivakuutus-seuran kokous
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 33
 17. 17 Sjöassuransföreningens bolagsstämma.
  Åbo Underrättelser nro 28
 18. 18 Åbo läns sjöassuransförening, fest
  Åbo Underrättelser nro 30
 19. 19 Åbo läns enskilda sjöassurans förenings möte i Åbo.
  Helsingfors Dagblad nro 63
 20. 20 Turun läänin yksinäisen merivakuutusseuran kokous.
  Sanomia Turusta nro 11