1. 1 Svar till H.D. ang. jordbrukets upphjälpande. (Om nedsättning af ränten på j ordbruks lån.) J.G.S-z.
  Helsingfors Tidningar nro 171
 2. 2 Mera i frågan om jordbrukets upphjelpande. (Ett förslag med anl. af statsanslagets användande för jordbrukets upphjelpande. Kreatursracens förbättring, inrättandet af mejerier.) W.B.
  Helsingfors Dagblad nro 7
 3. 3 Till red. af Mbl. Några ord om Jordbrukskrediten hos oss. D.
  Morgonbladet nro 115
 4. 4 Konferens af jordbrukare ifråga om det belopp af statsmedel, som anslagits för jordbruket, bäst skulle användas.
  Helsingfors nro 119
 5. 5 Ett antal jordbrukare sammanträdt i H:fors på kallelse af finanschefen för att diskutera sättet för jordbrukets understödjande i landet.
  Hufvudstadsbladet nro 118
 6. 6 Viljelys-lainoja. (jatk.)
  Aura nro 118
 7. 7 Maanviljelyslainoista.
  Hämäläinen nro 75
 8. 8 Maanviljelyslainoista Hämeenläänissä
  Hämäläinen nro 91
 9. 9 Uusista maanviljelyslainoista sananen.
  Tampereen Sanomat nro 124
 10. 10 Maanviljelyslainat. Kirje länsi-Suomesta. J.V.H.
  Laatokka nro 51
 11. 11 Ehdoitus Ohjesäännöiksi (koskevat sen viljelysrahaston hoitoa, joka on edeltä lainauksella yleisistä valtiovaroista muodostettu Mikkelin läänin maalaiskunnissa.)
  Mikkelin Sanomat nro 41
 12. 12 Sjöström, Alfred: Uusista maanviljelyslainoista.
  Savo nro 35
 13. 13 Muutamia mietteitä kuntain maanviljelyslainoista.
  Waasan Lehti nro 94
 14. 14 Dikningslån ha af direktionen för Viborgs läns landtbrukssällskaps beviljats.
  Östra Finland nro 9
 15. 15 De räntefria jordbrukslånen. (I H.D. f. d. 29 nov. ingår en notis om, att endast ett ringa fåtal af Viborgs läns kommuner förklarat sig hugade att upptaga det ur allmänna medel erbjudna räntefria jordbruklån.) B.
  Östra Finland nro 290
 16. 16 (Läh.) Maanviljelyslainoista Uudenmaan läänissä.
  Uusi Suometar nro 91
 17. 17 Till frågan om j ordbruks lånen. (Till Red. för Wib.bl.) I. (I anl. af U. Suometars och Laatokkas uttalanden.) B-ll.
  Wiborgsbladet nro 16
 18. 18 Maanviljelyslainoja maalaiskunnille.
  Kaiku nro 64
 19. 19 Lainoja uudismökkien perustamista varten.
  Savo nro 111
 20. 20 Helsingistä. (Että maanviljelijä paremmin saisi viljansa myydyksi on hallitus määrännyt lainoja myllylaitosten aikaansaamiseksi.)
  Uusi Suometar nro 225