1. 1 ( P. Juslén.) Bref om Spel.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 2. 2 (J. Vallenius.) Gissning om de gamle Svenskes kyrsedrank.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 3. 3 ( C.F. Ignatiust) Medd. Förbud mot yppighet i klädes. (Åbo Mag:s prof. 22.5.-1633.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 4. 4 Pharaon valotorni. (Selitys kuvalle.)
  Pääskynen nro 11
 5. 5 Haahkan pyynti. (Linnunpyynti Islannissa.)
  Pääskynen nro 12
 6. 6 Kuva naisten muodeista.
  Suomen Kuvalehti nro 73
 7. 7 Toivioretki Franskanmaalla. (Ranskalaisten jumalanpalvelus; kuvalla.)
  Suomen Kuvalehti nro 74
 8. 8 Viinimäkeläisten juhla Veveyssä Sveitsissä. (Kuvalla).
  Suomen Kuvalehti nro 79
 9. 9 Pilkkakuva naisten muodista.
  Suomen Kuvalehti nro 84
 10. 10 Aliqvis. Korresp. (Helsingfors. Beskrifning öfver en julresa till landet. Mbl:s ställning i språkfrågan.)
  Wiborgs Tidning nro 1
 11. 11 Fastlagsbruk i olika länder särdeles i Florens.
  Wiborgs Tidning nro 29
 12. 12 En suttie. (Huru indiska prester förmå hinduernas enkor att låta uppbränna sig.)
  Wiborgs Tidning nro 43
 13. 13 Etnografisk expedition till östra Finland.
  Åbo Posten nro 56
 14. 14 -a-J-p. Litet om drickspenningar.
  Åbo Underrättelser nro 163
 15. 15 Ali. Åbo-bref. XXV. Fröken-reformen.
  Åbo Underrättelser nro 296
 16. 16 Länkar i slafveriets kedja. (Om salongslifvet, etiketten.)
  Dagens Nyheter nro 25
 17. 17 Från Wasa skrifves om Bröllop med golf ståndare.
  Dagens Nyheter nro 96
 18. 18 Några drag af lifvet inom och utom hus förr och nu. (Firandet af gästabud i forna tidn. Husens inredning.) forts.
  Dagens Nyheter nro 160
 19. 19 Finska sekels och halfsekels minnen. Verststolpar infördes 1827. Diligens mellan Åbo och Helsingfors åtgick första gången samma år.
  Helsingfors Dagblad nro 1
 20. 20 Augusta. Från en landskusin. II. (Riitavesi. Om julklappar och julnöjen. Värnepligtsfrågan. Nykterheten. Jernvägsfrågan.)
  Helsingfors Dagblad nro 31