1. 1 Fråga. (Ang. En Finsk Adelsmans öden? sammansatta af Freja och införda i Åbo Underrättelser n:o 75. Huru mycket af detta är sannt och huru mycket diktadt.)
  Borgå Tidning nro 76
 2. 2 Ur Stefan Löfvings Dagbok. (Fyra stycken, tre ur Carl XII:s och ett ur 1743 års krig.)
  Borgå Tidning nro 99
 3. 3 Conductur Pehr Granstedts dagboks anteckningar fr. Ryskfångenskap.
  Papperslyktan nro 8
 4. 4 Stefan Löfvingin päiväkirja. (Kertomus Suomen historiasta.)
  Uusi Suometar nro 1
 5. 5 Kr. Korresp. (Vasa. Ur G.J. Ehrensvärds Dagboks-anteckningar, förda vid Gustaf III:s hof om utnämning af botpredikant och biskopar.)
  Åbo Underrättelser nro 231
 6. 6 Från flydda tider IX. (Minnen från gymnasii-tiden.)
  Hufvudstadsbladet nro 24
 7. 7 Er. Korresp. (Wasa. Ur Ehrensvärdsdagboksanteckningar, första upplagan af protokollet förd vid Wasa hofr.inv. Besättandet af biskopsembeten för hundra årsedan. Politik ang. anläggandet af städer i Finland. Gustaf IV Adolfs första risbadstuga.)
  Åbo Underrättelser nro 27
 8. 8 En Finsk Adelsmans öden. (Från 1760-talet). (Ur Freja).
  Åbo Underrättelser nro 75
 9. 9 Jordbrukare. (Ins.) Några ord yttrade på dödssången af en fader till ain son, hvilken efter honom skulle öfvertaga Stamgodset. (Berättelsen funnen bland en afliden jordbrukares papper.)
  Borgå Tidning nro 5