1. 1 H.G. Porthan o. C.F. Ignatius. Medd. Om Riksdags mäns val och underhåll i förra Seculo.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 2. 2 C.F. Ignatius. Medd. Utdrag af Kongl. Maj:ts Resolution på Borgerskapets i Åbo Besvärs-punkter vid Riksdagen 1699.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 3. 3 Riksdagsmannaval.
  Åbo Nya Tidningar nro
 4. 4 Kongl. Maj:ts Tal hållet til Riksens Ständer på Riks-Salen i Stockholms Slott vid Riksdagens öfnande den 2 febr. år 1789.
  Åbo Nya Tidningar nro
 5. 5 H.G. Porthan. Medd. Antekningar ang. 1682 års Riksdag.
  Åbo Tidningar nro 27
 6. 6 Riksdagsmannaval.
  Åbo Tidningar nro 3
 7. 7 Riksdagsmannaval.
  Åbo Tidningar nro
 8. 8 Riksdagen utlyst.
  Åbo Tidning nro 8
 9. 9 Riksdagsnyheter.
  Åbo Tidning nro 11
 10. 10 Den Ungerska Riksdagen.
  Ilmarinen nro 20
 11. 11 Af förekommen anledning kan fortsättningen af artikeln. Den Ungerska Riksdagen, icke intagas.
  Ilmarinen nro 21
 12. 12 Ett andragande vid 1800 års Riksdags. (Gäller riksgälds sedlarne och de ryska stats-kreditsbiljetterna.)
  Helsingfors Dagblad nro 118
 13. 13 Ett gammalt Riksdagsceremoniet.
  Helsingfors Tidningar nro 211
 14. 14 Carl XI:s Bref til Biskops Bång i Wiborg af år 1687 ang. Viborgska prästerskapets representationsrätt vid Riksdagen.
  Tidningar Utgifne af et Sällskap i Åbo nro
 15. 15 Kong. Maj:ts Tal den 17 febr. år 1789 i alla fyra Ståndens närvaro.
  Åbo Nya Tidningar nro
 16. 16 Kongi. Maj:ts Tal til Riksens Ständer vid Riksdagens början den 27 jan. 1792.
  Åbo Tidningar nro
 17. 17 Kongl. Maj:ts nådiga Proposition till Rikets Ständer. rörande Tryckfriheten.
  Åbo Allmänna Tidning nro 92
 18. 18 Gustaf Vasas Minne. (Konungens sista tal till de församlade ständerna. Finlands ombud närvarande.)
  Helsingfors Tidningar nro 118
 19. 19 B.W.L. Till red. af HT. (Med anl. af yttranden i n:o 49 ang. Riksdagsförh. i Sverige.)
  Helsingfors Tidningar nro 65
 20. 20 Ett Riksdagsmannaval under frihetstiden. Efter handlingar i Åbo stadsarkiv antecknadt af M.G.S.
  Åbo Underrättelser nro 11