1. 1 (Om den Finska historieforskningens framsteg.) F. ex. societeir och Ekebispar i Upsala Ahrahamus Andrae Angermanns.
  Saima nro 14
 2. 2 Eno. Enon kirjeitä Elsalle. 1:nen kirje. (Historian lukemisesta)
  Suometar nro 16
 3. 3 Värdet af historiens läsning.
  Folkwännen nro 39
 4. 4 Afvogheten emot våra historiska minnen, tankar och länslor.
  Helsingfors Dagblad nro 55
 5. 5 Helsingforsbref. (Allmänheten förstår ej att sätta varde på historiska minnen.)
  Helsingfors Dagblad nro 62
 6. 6 Tag vara på gamla privata bref af allmänt intresse.
  Wiborgs Tidning nro 67
 7. 7 Något om nyttan af historiens kännedom.
  Folkwännen nro 24
 8. 8 Kunnaalla slags arkivalier vara föremål för enskild äganderätt? (Ett aktstycke publiceradt från år 1695 rörande vår historieforskning från Sv. riksarkivet.)
  Östra Nyland nro 25
 9. 9 W. Chydenius. m.fl. Till allmänheten. (Uppmaning att till forskarens förfogande bevara bref, manuskript. portträtter m.m. af Finlands store män.)
  Helsingfors Dagblad nro 117
 10. 10 11. Historiens förädlande invärkan på människans karaktär.
  Norra Posten nro 73
 11. 11 -o-n. Vähäisen historian tärkeydestä.
  Lounas nro 62
 12. 12 (Om den Finska historieforskningens framsteg.) F. ex. societeir och Ekebispar i Upsala Ahrahamus Andrae Angermanns.
  Suomi nro 14
 13. 13 Ytterligare om historiens lärdomar. (Polemik mot DB och ÅU om att en nation ej bör räkna på andra nationers bistånd. ss. det gick med Danmark. Polen m. fl.)
  Helsingfors Tidningar nro 118
 14. 14 För historiske källforskare. (Råd huru man kan handtera förkolnade handskrifter.)
  Åbo Posten nro 46
 15. 15 Urkundsforskmng i Ryssland. (Föreslås att vid forskningarna i de svenskryska förbindelsernas historia anlita den i ryska bibl. i Helsingfors förfintliga gamla ryska urkundssamlingen.)
  Helsingfors Dagblad nro 52
 16. 16 Hvad är reaktionen?
  Finland nro 238
 17. 17 Huru man förfalskar historia. (Med anl. af Finl. art. Hvad är reaktion. )
  Åbo Tidning nro 281