1. 1 Gunnar, Från Helsingfors synkrets. (Hr G. af Geijerstam som föreläsare.)
  Åbo Tidning nro 59
 2. 2 A.M¿t. Till red. af Å.T. (l anl. af Geijerstams föredrag.)
  Åbo Tidning nro 76
 3. 3 Alexis, (H:fors. Geijerstams föreläsningar.)
  Åbo Underrättelser nro 58
 4. 4 P.W., (H:fors. Protesterna med ani. af G. af Geijersta ms föreläsningar.)
  Åbo Underrättelser nro 72
 5. 5 En f .d. idealist, Krönika. (Herr G. af Geijerstam och hans föreläsningar.)
  Östra Finland nro 58
 6. 6 Festis, Panorama. (Viborg. Med anl. af G. af Geijer stams föredrag.)
  Östra Finland nro 60
 7. 7 Candidus, Hfors bref. (G. af Geijerstams föredrag.)
  Östra Finland nro 96
 8. 8 -r.-n., Bref fr. hufvudstaden. (G. af Geijerstams föreläsningar.)
  Östra Nyland nro 21
 9. 9 Tidsströmninçar. I. Stridsfrågor för dagen , fem föredrag af Gustaf afJG eijerstam. (forts.)
  Östra Finland nro 44
 10. 10 Hjalmar Selander, Medd.från allmänheten. Aldrig i lifvet. (Svar till hr. -Gustaf af Geijerstam i anl.af hans skrifvelse om att undert.skulle utan tillåtelse uppfört med sin trupp G:s skådespel.)
  Nya Pressen nro 324
 11. 11 Antonius, Krönika. (Åbo. Kollation för senator Gejtel.)
  Åbo Posten nro 106
 12. 12 ++ Senator G.F. Gejteli Åbo.
  Björneborgs Tidning nro 3
 13. 13 ++ Senator F. Gejtel i Åbo.
  Folkwännen nro 7
 14. 14 ++ Senaattori G.F. Gejtel Turussa.
  Hämeen Sanomat nro 5
 15. 15 ++ Senator! K.F. Gejtel Turussa.
  Hämeen Sanomat nro 4
 16. 16 ++ Senatorn G.F. Geiteli Åbo.
  Norra Posten nro 4
 17. 17 ++ Ent. senatori G.F. Gejtel Turussa.
  Suomalainen Wirallinen Lehti nro 8
 18. 18 ++ Senaattori K.F. Geitel Turussa.
  Waasan Lehti nro 4
 19. 19 ++ Senator Fredrik Gejteli Åbo.
  Östra Finland nro 8
 20. 20 (Vicepastor J. Granqvist aflidit i Storkyro).
  Wasa Tidning nro 28